ADOS 2

ADOS – 2 (Autism Diagnosis Observation Schedule) – to protokół to obserwacji zachowań. Pozwala na określenie umiejętności komunikacji, wzajemności interakcji społecznych, zabawy, stopnia nasilenia zachowań stereotypowych, a także innych zachowań odbiegających od normy, takich jak wzmożona aktywność psychoruchowa czy zachowania agresywne. Pozwala badać dzieci od 12 miesiąca życia, młodzież i dorosłych. Badanie może przeprowadzić jedynie specjalista posiadający kwalifikacje do diagnozowania tą metodą. Badania pokazują, że wyniki uzyskane w ADOS – 2 są stabilne czasowo. Zaletą tej metody jest to, że może być powtarzana wiele razy u jednej osoby. Badanie trwa około 60 – 75 minut. (czas trwania dostosowany jest do indywidualnych możliwości dziecka). W przypadku małych dzieci przeprowadzane jest w obecności opiekuna.

“Złoty standard” diagnozy autyzmu ADOS+ ADI-r

W skład światowego “złotego standardu” diagnozy zaburzeń autystycznych wchodzą dwa wystandaryzowane i ustrukturyzowane narzędzia. ADOS i ADI-r Są one oparte na wieloletnich badaniach naukowych z bardzo dobrze dopracowaną skutecznością.

ADOS2 wykonywany jest u nas w wersji standardowej Kwestionariusz ASRS oraz test ADOS2 oraz jako złoty standard z ADOS 2 + ADI-r


*Uwaga: warunkiem przeprowadzenia obserwacji z wykorzystaniem protokołu ADOS-2 jest spełnienie przez dziecko kryteriów udziału w badaniu (dziecko musi mieć ukończone min. 12 miesięcy, jest w stanie swobodnie chodzić, a jego umiejętność widzenia i słyszenia pozwala na przeprowadzenie z nim prób zgodnie z protokołem badania) oraz wyrażenie przez rodziców zgody na nagranie badania. Nagranie to będzie analizowane przez zespół diagnostyczny i usuwane ze zbioru danych o dziecku po zakończeniu procesu diagnostycznego lub wcześniej, jeśli rodzice zrezygnują z kontynuowania postępowania diagnostycznego na wcześniejszym etapie. Jeśli przeprowadzenie obserwacji zgodnie z protokołem ADOS-2 byłoby niemożliwe, wówczas obserwacja zostanie przeprowadzona w oparciu o specjalnie opracowany zestaw prób umożliwiających obserwację i ocenę dziecka w różnych obszarach rozwojowych, jednak głównie pod kątem ASD.