Zespół

Maja Mazurkiewicz-Obst

psycholog, trener grupowy, doradca zawodowy, job coach

 • Psycholog ze specjalizacją psychologia ogólna i psychodiagnostyka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ) Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Szczecińskim, aktualnie kończy kierunek : job–coaching – nowoczesne doradztwo zawodowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (SWPS)
 • Certyfikowany trener grup warsztatowych (Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego, Ośrodek INTRA), trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.(ORE ), praktyk metody Kids Skills „DAM RADĘ!” oraz metody „JESTEM Z CIEBIE DUMNY!” Absolwentka rocznej szkoły „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”,(Poza Schematami) posiada licencję podstawowego stopnia doradcy zawodowego (UW)
 • Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w szeroko pojętym obszarze psychologii pracy oraz w obszarze edukacji.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog w służbach mundurowych (Straż Graniczna), w publicznych służbach zatrudnienia( Wojewódzki Urząd Pracy ),w szczecińskiej oświacie( Liceum Muzyczne, Katolickie Liceum Ogólnokształcące oraz Wyższa Szkoła Humanistyczna)
 • Prowadziła zajęcia indywidualne i grupowe jako trener, doradca zawodowy oraz psycholog w licznych projektach unijnych – między innymi: :„Winda do pracy” – „Specjalizacja I stopnia – pracownik socjalny” „Kobieta potrafi –szansa na samorealizację” „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” „Praca jest blisko-program aktywizacji zawodowej w powiatach nadmorskich” „Kompetentny uczeń na rynku pracy” „Kompetencje zawodowe szansą na lokalnym rynku pracy” „Skuteczne kształcenie zawodowe w Technikum SCI” „Zawodowcy”
 • Specjalizuje się w  psychologii pracy (diagnozie zawodowej) oraz zajęciach warsztatowych z zakresu psychologii – jak to sama nazywa – przyjaznej ludziom. Pracuje indywidualnie w zakresie wsparcia w sytuacjach trudnych. W  swojej pracy łączy psychologię z doradztwem zawodowym oraz elementy coachingu kariery.
 • W naszej poradni zajmuje się job coachingiem czyli nowoczesnym doradztwem zawodowym oraz diagnozowaniem preferencji oraz predyspozycji zawodowych. Pracuje metodą Diany Robinson „Kim chciałbyś zostać?” oraz bazując na odkrywaniu potencjału osobowościowego w ujęciu Hollanda.
 • Prywatnie żona, mama dwójki nastolatków, fanka polskich gór, polskiej ceramiki z Bolesławca, Czech oraz książek i filmu.

„Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili”
x. Jan Twardowski

Elżbieta Linartowicz

Pedagog, doradca zawodowy, trener grupowy

 • Ukończyła pedagogikę na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie
 • Absolwentka kursów :
  • „Ewaluacja programów profilaktycznych” poziom I (certyfikat )
  • „Wychowanie bez przemocy” wg terapii Gestalt z Krakowa (certyfikat)
  • „Szkoła dla Rodziców –„ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” wg metody A. Faber i E. Mazlish
 • Certyfikowany trener zajęć warsztatowych (Akademia Trenera), a także Trener relacji interpersonalnych
 • Przez wiele lat prowadziła pierwszą w Szczecinie Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna Akademos.
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako asystent na szczecińskich uczelniach wyższych tj Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych Uniwersytet Szczeciński. Przez wiele lat prowadziła w Wyższej Szkole Bankowa zajęcia z doradztwa zawodowego osób niepełnosprawnych Pracując w Wojewódzka Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Szczecinie (obecnie Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne odpowiedzialna była za Ośrodek Orientacji i Poradnictwa Zawodowego Przez 17 lat wspierała młodzież i rodziców w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie
 • Pracuje metodą wspomagania wg koncepcji prof. Z. B. Gasia (certyfikat), jest  trenerem warsztatu umiejętności psychospołecznych,  specjalistką w zakresie zachowań suicydalnych, prowadziła liczne interwencja kryzysową, a także warsztaty dla Rad Pedagogicznych.
 • W naszej poradni zajmuje się doradztwem zawodowym oraz wsparciem babć i dziadków w rozumieniu swoich wnuków 😉
 • Prywatnie szczęśliwa żona, mama 3 dorosłych dzieci i babcia wielbicielka teatru, filmu i … szczecińskiego kina Pionier. W 2010 roku otrzymała tytuł Mecenasa Osób Niepełnosprawnych.

Dagmara Baszczyk 

Psycholog, pedagog, diagnosta, socjoterapeuta

 • Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność: psychologia kliniczna, oraz studia magisterskie Pedagogika, specjalność: Praca Socjalna i Resocjalizacja także na US
 • Poszerzała swa wiedze kończąc studia podyplomowe w zakresie
  • Edukacji i terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie,
  • Surdopedagogiki, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie,
  • Diagnozy i terapii pedagogicznej, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie,
  • Socjoterapii, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie,
 • Absolwentka kursów :
  • „Terapia behawioralna w teorii i praktyce. III-modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania”;
  • „Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka”;
  • „Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo”;
  • „Słyszeć nie znaczy słuchać – o centralnych zaburzeniach przetwarzania słuchowego”;
  • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”;
 • Certyfikowany trener TUS (Trening Umiejętności Społecznych); oraz „Szkoły dlarodziców i wychowawców” Absolwentka szkoły „Rok z terapią poznawczo-behawioralnądzieci i młodzieży
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako psycholog dziecka niepełnosprawnego z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi (CPP) oraz jako. psycholog szkolny w 1 ze szczecińskich szkół podstawowych oraz jako pedagog Ośrodek Terapii Dysleksji, Uczestniczyła jako psycholog w Projekcie Karkonoskiego Sejmiku do Spraw Osób Niepełnosprawnych pn. Działalność Międzyregionalnego Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
 • Specjalizuje się w diagnostyce i poradnictwie dotyczącym prawidłowego i zaburzonego rozwoju małego dziecka, a także szeroko pojętą diagnozą spektrum autyzmu
 • W naszej poradni zajmuje się diagnozą psychologiczno- pedagogiczna maluchów, diagnozą z obszaru spektrum oraz diagnozą gotowości szkolnej a także konsultacjami wychowawczymi dla rodziców dzieci do lat 6
 • Jest mamą trójki dzieci i codziennie doświadcza trudów i radości bycia rodzicem. W wolnych chwilach gra w gry planszowe. Wakacje najchętniej spędza w górach.


„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie” – Jan Paweł II

Grażyna Seul

Psycholog, mediator.Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jest specjalistką w diagnozowaniu dzieci w wieku od 6 do 17 lat (gotowość szkolna, trudności dydaktyczne: ogólne, dyslektyczne, dyskalkulia, trudności wychowawcze). Prowadzi zajęcia z dziećmi szczególnie uzdolnionymi, a także „warsztaty skutecznego uczenia się”.

Wspiera rodziny w sytuacjach trudnych – jest mediatorem sądowym (z listy mediatorów przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego).

Prowadzi konsultacje dla kadry pedagogicznej,  jest w tej materii osoba która posiada zarówno szeroką wiedze teoretyczną, jak doświadczenie wyniesione z pracy w różnych placówkach edukacyjnych.

Prywatnie: mężatka, matka 2 dorosłych synów, właścicielka kotki, pasjonatka czytania książek, rękodzieła, gimnastyki dla starszych pań.

Maria Zabłocka

Psycholog, pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, na co dzień pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr  1 oraz Oddziału Neurologii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie;  w działalności zawodowej zajmuje się diagnozą, wsparciem oraz psychoedukacją; prowadzi indywidualne konsultacje oraz zajęcia grupowe; specjalizuje się w pomocy dzieciom z trudnościami emocjonalnymi, obniżonym poczuciem własnej wartości,  zaburzeniami lękowymi; ukończyła roczny kurs terapii behawioralno-poznawczej dzieci i młodzieży, obecnie w trakcie studiów podyplomowych w zakresie  neuropsychologii klinicznej

Ewa Gajewska

Psycholog, psychoterapeuta, diagnosta, trener grup

 • Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność: psychologia kliniczna, (a także) poszerzała swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego ( EuropaBiz).
 • Absolwentka kursów :
  • Podstawowy i Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej)
  • Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży
  • Uprawnienia diagnostyczne – bateria dyskalkulia 
  • Uprawnienia diagnostyczne – Skala Inteligencji SB5
  • „Świadomy rozwód- trener warsztatów dla rodziców rozwodzących się”
  • „Jak pracować z autystyczną seksualnością” 
 • Certyfikowany trener Szkoły dla rodziców i wychowawców”, Absolwentka warszawskiej szkoły A. Kołakowskiego „Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży”.
 • Aktualnie certyfikuje się w psychoterapii systemowej. Kończy Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako psycholog w Krajowym Towarzystwie Autyzmu, na oddziale szpitalnym psychiatrii dzieci i młodzieży, w szczecińskich szkołach (podstawówka, gimnazjum, liceum) oraz poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych. Była też asystentem w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • Specjalizuje się w psychoterapii dzieci powyżej 6rż, psychoterapii młodzieży oraz w diagnozie specyficznych trudności w nauce osób dorosłych.
 • W naszej poradni zajmuje się psychoterapią, terapią psychologiczną, diagnozą psychologiczno- pedagogiczna, diagnozą z obszaru spektrum, a także dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz konsultacjami dla rodziców.
 • Prywatnie Żona, mama, właścicielka czworonoga, miłośniczka kryminałów i górskich wędrówek

„Nikt nie może przekonać drugiej osoby do zmiany. Każdy z nas ma klucz do
zmiany, a drzwi można otworzyć tylko od wewnątrz.” Virginia Satir

Magda Obojska

Psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, trener TUS

 • Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność: psychologia kliniczna, (a także) poszerzała swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego (także US).
 • Absolwentka kursów :
  • „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” poziom podstawowy (TSR I) •
  • Pomoc dzieciom i młodzieży z Autyzmem i Zespołem Aspergera – „Jak pracować z autystyczną seksualnością”
  • „Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z ASD” *
  • „Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym
 • Certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych ”,
 • Aktualnie certyfikuje się w psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralny
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako psycholog w Krajowym Towarzystwie Autyzmu, oraz na oddziale szpitalnym psychiatrii dzieci i młodzieży, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w dziale Interwencji Kryzysowej ( staż) Ma ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
 • Specjalizuje się w psychoterapii dzieci powyżej 7rż, psychoterapii młodzieży
 • W naszej poradni zajmuje się psychoterapią, terapią psychologiczną dzieci powyżej 7rż oraz z młodzieżą a także konsultacjami dla rodziców.
 • Prywatnie jestem właścicielką szalonego Terriera, uwielbiam wędrówki górskie, podróże i dobrą kawę.

” Bądź sobą; wszyscy inni są już zajęci ” ~ Oscar Wilde

Natalia Zygmund-Jaroszewicz

Psycholog, trener. Ukończone szkolenie z terapii poznawczo – behawioralnej, kurs Racjonalnej Terapii Zachowań. 

Organizator, prowadzący liczne konferencje, seminaria, szkolenia/warsztaty. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi, zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży, treningi dla dorosłych, warsztaty dla rodziców i inne. Współpracowała w realizacji takich programów profilaktycznych jak – Żółta kartka dla sprawcy przemocy, Rządowy program Razem Bezpieczniej – Szkoła w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Rządowy program Bezpieczna i przyjazna szkoła – Lokalny system profilaktyki krzywdzenia małych dzieci – szkolenia, konferencje, kampanie. Koordynator projektu „Pomoc dzieciom-ofiarom przemocy” w ramach programu Chronimy Dzieci. Trener szkoleń przygotowujących placówki oświatowe i opiekuńcze do realizacji standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz ubiegających się o przyznanie certyfikatu Chronimy Dzieci w województwie zachodniopomorskim.

Na co dzień współpracuje z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i Świadków w Szczecinie , Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie, Gminnym Ośrodkiem Wsparcia Rodziny w Przecławiu. Od 2016 roku związana z Grupą Psychoedukacją „ Jestem i Ja”.

W ramach indywidualnych konsultacji pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Pomoc psychologiczną świadczy również w zakresie doradztwa, problemów rodzinnych, społecznych, kryzysów życiowych. Pracuje m.in. z osobami z obniżonym poczuciem wartości, zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, zachowaniami aspołecznymi, problemami dotyczącymi umiejętności społecznych.

Prywatnie miłośniczka podróży, dobrych zdjęć, książek w domowym zaciszu.

„Dziecko jest jutrem” Janusz Korczak

Anna Stypuła

Psycholog, , diagnosta, trener TUS

 • Psycholog ze specjalizacją psychologia kliniczna (Uniwersytet Szczeciński). Ukończyła także studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Wyższej Szkole Bankowej oraz studia podyplomowe „Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu” na Wyższej Szkole Humanistycznej.
 • Aktualnie poszerza swą wiedzę na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku „Edukacja i Terapia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Absolwentka kursów :
  • Uprawnienia diagnostyczne do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanforda-Bineta
  • -Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z ASD?
  • Akademia Praktyka Moduł I. Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym
  • -Jak pracować z „autystyczną seksualnością”
  • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dzieckiem w chaosie sensorycznym. –
  • Racjonalna Terapia Zachowania. I stopień
 • Certyfikowany diagnosta ADOS -2 oraz PEP-R (diagnoza, terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju od 0 do lat 12)
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako psycholog/ terapeuta w Dziennym Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (KTA) oraz jako psycholog stażysta w SPSK Nr 1 (Katedra i Klinika Psychiatrii PUM)
 • W naszej poradni zajmuje się diagnozą spektrum autyzmu metodą ADOS 2, szeroko pojęta diagnozą funkcjonalną (z obszaru spektrum oraz diagnozą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ) a także prowadzi grupy TUS. Diagnozuje zarówno maluchy, jak i dzieci starsze oraz dorosłych
 • Specjalizuje się w pracy z osobami w spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną
 • Prywatnie miłośniczka książek, górskich wycieczek i kawy ☕ W wolnych chwilach starająca się poszerzać wiedzę z zakresu metod diagnostycznych i psychologii..

Aleksandra Nowicka

Psychoterapeuta integracyjny po zakończonym 4-5 letnim, podyplomowym kursie psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Absolwentka studiów podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Oddział w Szczecinie.

Doświadczenie zawodowe:

·   psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie,

·  psychoterapeuta w gabinecie psychologiczno- psychoterapeutycznym,

·  psycholog w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz Rehabilitacji Kardiologicznej, Szpital Rehabilitacyjny Świętego Karola Boromeusza,

·  psycholog w Oddziale Psychiatrycznym oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym SPZZOZ  w Gryficach,

·  psycholog w Centrum Opieki i Rehabilitacji z Oddziałem po Udarze Mózgu „Leśna Polana”   w Gryficach,

·   stażystka w Klinice Pediatrii, Hemato- Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej SPSK nr 1 PUM,

·  psycholog szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szczecinie,

· terapeuta/ psycholog w Krajowym Towarzystwie Autyzmu, Oddział w Szczecinie.

Jest psychologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie integracyjnym. Oznacza to, że w swojej pracy korzysta z różnych podejść terapeutycznych, dostosowanych do rodzaju trudności pacjentka oraz jego stylu funkcjonowania. Podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach

Wiktoria Witkowska (Lachowicz)

psycholog oraz psychotraumatolog dzieci i młodzieży, trener TUS, trener efektywnej nauki


Od początków swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi i młodzieżą. Najpierw na oddziale psychiatrii dziecięcej w Poznaniu, później w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, obecnie od dwóch lat związana jest ze Szkołą Umiejętności Miękkich w Szczecinie


🎓Wykształcenie z zakresu psychologii o specjalności klinicznej uzyskała na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. W trakcie swojej edukacji ukończyła liczne szkolenia z zakresu: terapii schematów, terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, zaburzeń lękowych i fobii u dzieci czy też trenera umiejętności miękkich
Podczas swojej pracy skupia się

 • Wsparciu dzieci i młodzieży w żałobie, stracie, podczas rozwodu
 • Pomocy w trudnościach emocjonalnych
 • Radzeniu sobie z traumatycznymi przeżyciami


‼ Prowadzi u nas Trening efektywnej nauki. Podczas, których wspomaga: logiczne myślenie, koncentrację, uwagę a także uczy różnych technik pamięciowych


Poza psychologią do jej największych pasji należą: Podróże, spędzenie czasu na łonie natury, poznawanie ludzi, kultur i świata. Jazda konno, którą uprawia od dzieciństwa oraz opieka nad jej dwoma psami

✏Jej ulubione motto: „Jednym z największych odkryć, jakich dokonał człowiek, i jedną z największych dla niego niespodzianek jest uświadomienie sobie, że może on uczynić to, o czym ze strachem sądził, że jest dla niego niewykonalne” – Tom Ford

Iwona Knitter

Psycholog (ukończyła UAM), trener grupowy, nauczyciel kontraktowy.

Prowadzi diagnozę i zapewniania wsparcie psychologiczne dzieciom i ich rodzinom, a także osobom które stoją w obliczu różnych problemów życiowych.

Jest specjalistką w zakresie udzielania pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie.

Prowadzi szkolenia z zagadnień dotyczących dzieci oraz z zakresu rozwijania różnych umiejętności społecznych.

Zawodowo interesuje się zagadnieniami międzykulturowymi – prowadzi warsztaty i wykłady (w języku angielskim) dla studentów zagranicznych podejmujących naukę na szczecińskich uczelniach wyższych oraz Polaków wyjeżdżających na wymiany zagraniczne. Pracuje także w języku angielskim.

Jolanta Łaźniowska

Pedagog specjalny, tearapueta SI
Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność: pedagogika szkolna; poszerzyła swoją wiedzę, kończąc studia podyplomowe w zakresie Integracja Sensoryczna. Diagnoza i terapia, Edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej.

Absolwentka kursów:
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 1. Wyciąganie wniosków z obserwacji. Zasady rozpoczynania terapii w zależności
  od diagnozy; Centrum Integracji Sensorycznej Warszawa;
 2. Budowanie planu terapii w zależności od rozpoznania SI; Polskie Towarzystwo
  Integracji Sensorycznej;
 3. Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych.
  Terapia w podejściu neurorozwojowym; dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK;
 4. Plany terapii w SI; Fundacja Okno;
 5. Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych;
  Centrum Metody Krakowskiej ;
 6. Terapia ręki; Acentrum, Warszawa;
 7. Trening Umiejętności Społecznych, Poznań.
 • Certyfikowany terapeuta Integracji Bilateralnej. Terapeuta Empathy Dolls,
 • Aktualnie planuje dalszy rozwój – szkolenie specjalistyczne: integracja odruchów metodą dr Svietlany Masgutovej:
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako pedagog specjalny i terapeuta integracji sensorycznej w szkole podstawowej.
 • Specjalizuje się w pracy z osobami w spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną.
 • W naszej poradni zajmuje się Intregracją Sensoryczną.
 • Prywatnie mama, żona, domatorka i miłośniczka kota Tofiego.

Marta Szczepek-Wołyniec

Pedagog, terapeuta SI, trener TUS, bojko terapeuta oraz terapeuta ręki

 • Ukończyła studia magisterskie z Kognitywistyki komunikacji a także Pedagogiki na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Szczecińskim Poszerzała swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe :Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
 • Absolwentka kursów :
  • „TUS dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera *
  • Terapia ręki
  • Bajkoterapia
  • Metoda Globalnego Czytania
 • Certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych ”,
 • Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi buduje już od ośmiu lat, zdobywając je w pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym. Obecnie jest aktywnym nauczycielem wychowania przedszkolnego i realizuję się jako wychowawca w jednym ze szczecińskich przedszkoli.
 • Jako Kognitywista komunikacji w swojej pracy stawia na interdyscyplinarność, czerpiąc wiedzę z różnych dziedzin takich jak psychologia, socjologia, pedagogika i inne, by jak najefektywniej projektować swoje zajęcia. Stara się by były one przede wszystkim atrakcyjne dla dzieci, aby poprzez ćwiczenia w formie dobrej zabawy dzieci rozwijały swoją sprawność, nabywały kluczowych zdolności i kompetencji
 • Specjalizuje się w pracy z dziećmi młodszymi, zwłaszcza w wieku przedszkolnym, potrzebującymi opieki i pomocy w zakresie Terapii ręki oraz Integracji Sensorycznej
 • W naszej poradni zajmuje się terapią integracji sensorycznej , terapią reki oraz zajęciami psychoedukacjnymi wspierającymi rozwój społeczny a także nabywanie odpowiednich kompetencji przydatnych w szkole dzieci w wieku przedszkolnym i młodszo szkolnym.
 • Prywatnie interesuje się naukami neurobiologicznymi, integracją sensoryczną, stymulowaniem rozwoju motoryki małej i dużej oraz poszukiwaniem nowych, kreatywnych pomocy dydaktycznych i edukacyjnych. W wolnym czasie realizuję swoje pasje i zainteresowania, zarówno artystyczne: tworzę własne świece zapachowe, czerpię radość z ceramiki, jak i sportowe: staram się żyć aktywnie, by sportem dbać o dobre zdrowie i samopoczucie. Uwielbiam kontakt z naturą, długie spacery po lesie to jest to co lubię najbardziej.

Agata Pielka

pedagog, diagnosta, trener grup

 • Ukończyła pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Szczecińskim, a także poszerzała swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe w zakresie „Logopedii” na (US) oraz „Diagnozy i terapii pedagogicznej” (WSH).
 • Absolwentka kursów : glottodydaktyki i diagnozy trudności w uczeniu się matematyki
 • Posiada specjalizację l stopnia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.
 • Aktualnie interesuje się formami pomocy dla osób doświadczających traum I zaniedbań.
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako pedagog poradni psychologiczno-pedagogicznej i w innych placówkach. Od lat prowadzi liczne grupy dzieci i młodzieży we współpracy z rodzicami i nauczycielami.
 • Specjalizuje w diagnozie pedagogicznej dzieci od 6 roku życia, a także specyficznych trudności w nauce w tym osób dorosłych. Pomaga w „Przejściu przez zmianę – wsparcie w kryzysie rodzinnym”
 • W naszej poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną.
 • Prywatnie lubi być wśród przyjaciół, należy do Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar.

„ Każdy mur jest bramą…”

Monika Zielińska

Psycholog, edukatorka seksualna

 • ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: 1) Seksuologia kliniczna oraz 2) Psychologia kryminologiczna i kryminalistyczna
 • poszerzyła swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe na kierunku Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia (UAM w Poznaniu)
 • absolwentka studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów
 • doświadczenie zdobywała w pracy na półkoloniach, w szkole podstawowej oraz podczas warsztatów tematycznych
 • prowadzi psychoedukację i edukację seksualną, poradnictwo oraz diagnozę
 • prywatnie interesuje się zagadnieniem profilowania sprawców, jest szczęśliwą żoną oraz miłośniczką muzyki i zwierząt”

Kaja Wybieralska

Psycholog, diagnosta, specjalista od Maluchów

 • Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalności: Psychoterapia zaburzeń psychicznych, Organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne);
 • Dodatkowo w ramach studiów podyplomowych ukończyła wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz przygotowanie pedagogiczne;
 • Edukator Pozytywnej Dyscypliny rodziców i wczesnego dzieciństwa (po szkoleniu certyfikacyjnym);
 • Ukończyła liczne szkolenia z zakresu diagnozy i wsparcia dzieci i dorosłych (w tym m.in. z zakresu Dialogu Motywującego, Treningu Umiejętności Społecznych itd.);
 • Autorka wielu artykułów z zakresu psychologii (np.: „Ciało i body-shaming we współczesnej kulturze”, „Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu obrazu własnego ciała u nastolatków i młodych dorosłych”, „Uzależnienie od Internetu i komputera – dalsze analizy”);
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (5 lat), placówkach zdrowia psychicznego i oświatowych, prowadząc zajęcia ze studentami na uczelni wyższej, szkolenia dla firm (także z branży edukacyjnej) oraz uczestnicząc w działaniach z zakresu psychologii pracy – rozwoju kompetencji pracowników;
 • W naszej poradni zajmuje: się diagnozą psychologiczną (przede wszystkim dzieci w wieku od 0 do 6, a także w wieku szkolnym), konsultacjami dla rodziców (wychowawczymi, a także spotkaniami wsparciowymi w sytuacji rozwodu, w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci) konsultacjami dla dzieci (psychoedukacja w zakresie kompetencji emocjonalno- społecznych, w sytuacji rozwodu rodziców). zmienić

Agnieszka Kop-Ostrowska

Pedagog, diagnosta, terapeuta, trener ,,Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

 • Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Szczecińskim specjalność: opiekuńczo- wychowawcza (a także) poszerzała swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe w zakresie Diagnoza i terapia pedagogiczna na WSH w Szczecinie
 • Absolwentka kursów :
  • Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej Kraków 1996-1997
  • „Szkoła socjoterapii i psychologicznego treningu grupowego”
  • „Strategie skutecznego uczenia się i zadawania egzaminów”
  • „Glottodydaktyka- edukacja językowa i matematyczna przedszkolna i wczesnoszkolna”
  • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – część I, II, III i superwizje.
  • „Jak wspierać rodziców w trudnych sytuacjach rodzinnych”
  • „Dialog motywujący w pracy z nastolatkiem”
  • „Szkoła dialogu z dziećmi i nie tylko”
  • „Jak rozmawiać z uczniami o śmierci”
  • „Pozytywna dyscyplina – skuteczne sposoby na dobry klimat klasowy”
  • „Dzieci i młodzież w kryzysie psychologicznym”
  • „Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród
  • dzieci i młodzieży w szkole”
  • Specjalistyczne szkolenia kwalifikacyjne nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej :
  • Baterią metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat, 10-12 lat, 13- 15lat, 16+,
  • Baterią metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat oraz 13-16 lat
  • Certyfikowany trener „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako
  • Pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Szczecinie
  • Nauczyciel psychologii w Liceum Ogólnokształcące STO w Szczecinie
  • Kurator społeczny przy Sądzie Rodzinnym i Opiekuńczym w Szczecinie
  • Pedagog terapeuta w Międzyszkolnym Gabinecie Terapii Dysleksji przy Szkole Podstawowej nr 64 w
  • Szczecinie
  • Wykładowca na studiach podyplomowych „Diagnoza i terapia pedagogiczna” (Uniwersytet
  • Szczeciński)
  • Pedagog w Akademii Malucha w Pałacu Młodzieży
  • Trener ODN Salonu Edukacyjnego „Empiria”
  • Trener TUS) „treningu umiejętności społecznych”
 • Specjalizuje się w pracy z rodzicami i wychowawcami w obszarze wspierania ich kompetencji wychowawczych, diagnozie i terapii pedagogicznej
 • W naszej poradni zajmuje się:
  • doradztwem wychowawczym dla rodziców (konsultacje indywidualne, warsztaty psychoedukacyjne)
  • diagnozą dzieci i młodzieży (gotowość szkolna, niepowodzenia szkolne, ryzyko dysleksji, dysleksja, dyskalkulia)
  • terapią pedagogiczną (wsparcie dzieci w nauce czytania, pisania i nauce matematyki, konsultacje dla rodziców)

Prywatnie żona bardzo fajnego męża, mama dwójki dorosłych już nie zawsze fantastycznych dzieci, miłośniczka wszelkich istot żywych zakochana szczególnie w psach, wszelakich wędrówkach i jeździe na rowerze.


“Jutro będzie nowy długi dzień. Twój własny , od początku do końca. To przecież bardzo przyjemna myśl” (Muminki)

 Karolina Dejer 

Pedagog specjalny, neuroterapeuta metody biofeedback.

Pedagog specjalny
Specjalista w pracy z osobami w spektrum autyzmu
Neuroterapeuta metody biofeedback
Trener grup

 • Ukończyła studia:
  • Pedagogikę specjalną, specjalność rewalidacyjna na Uniwersytecie Szczecińskim
  • Pedagogikę ogólną i szkolną w Wyższej Szkole Zawodowej
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk
  • Humanistycznych
  • Diagnozę i terapię pedagogiczną z elementami socjoterapii w Koszalińskiej Wyższej Szkole Humanistycznej
  • Edukację i terapię osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej w Collegium da Vinci
 • Absolwentka kursów
  • Teoria i praktyka EEGBiofeedback w teorii i praktyce w Instytucie EEGbiofeedback Michaela Pakszysova
  • Trening zastępowania agresji TZA-ART w Warszawski instytut Profilaktyki Karan
  • III Szkołę Mediacji w Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji
  • Terapia behawioralna, III modułowy kurs bazowy z zakresu stosowanej analizy zachowania w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej
  • Diagnoza Psychopedagogiczna w praktyce w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej
  • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – Centrum Metody Krakowskiej
  • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania – Centrum Metody Krakowskiej
  • Terapia Neurobiologiczna – Centrum Metody Krakowskiej
  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu – Centrum Metody Krakowskiej
  • Trening Umiejętności Społecznych w terapii osób z autyzmem
  • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się – Ewa Przebinda, Kraków
  • Obsługa oraz wykorzystanie programu MOWik w terapii osób niemówiących – Ewa Przebinda, Ewa Grzelak, Kraków
  • Kinezjologia Edukacyjna Brain Gym metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów
  • Metoda Ruchu Rozwijającego wg metody Weroniki Sherborne
  • Terapia Ręki I i II stopień – Centrum Szkoleniowe Soyer
  • Uprawnienia diagnostyczne Diagnozowanie Dysleksji Rozwojowej-Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych- Bateria 7/9, 10/12,13/15/16plus, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych

Swoje doświadczenie zawodowe jako pedagog zdobywała w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz młodymi dorosłymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadpodstawowej.
Brała udział jako słuchacz i prelegent w wielu konferencjach naukowych o tematyce pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu. Posiada stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
W naszej Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, wsparciem i terapią osób ze spektrum autyzmu, terapią metodą biofeedback, treningiem koncentracji z wykorzystaniem multimediów, konsultacjami dla rodziców, psychoedukacją.
Prywatnie pasjonatka życia – podróży, książek, ogrodu, jazdy na rowerze, praktyki uważności i jogi, dobrego jedzenia. Wdzięczna za każdy dzień i nowy poranek.
„ Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem ‘’ Owidiusz

Izabela Palczewska

Pedagog

 • Ukończyłam pedagogikę ogólną na Uniwersytecie Szczecińskim, a także poszerzałam swoją wiedzę na studiach podyplomowych w zakresie „Diagnozy i terapii pedagogicznej” oraz „Doradztwa zawodowego i psychospołecznego”.
 • Jestem absolwentką szeregu szkoleń i kursów dotyczących pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i nabywania umiejętności matematycznych.
 • Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów szkół podstawowych i średnich. Badam przyczyny problemów w nauce czytania, pisania oraz w nabywaniu umiejętności matematycznych.
 • W naszej poradni prowadzę terapię wspomagającą rozwój kompetencji matematycznych dzieci i młodzieży. Pomagam im również w przygotowaniu się do egzaminów z matematyki oraz w powtórzeniu wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu w sytuacjach nawarstwienia się zaległości programowych.
 • Styl mojej pracy sprzyja poprawie motywacji do uczenia się matematyki u dzieci oraz obniżenia lęku przed tym przedmiotem.
 • Prywatnie jestem mamą dwójki dorosłych już dzieci. Lubię wycieczki krajoznawcze i uprawę roślin doniczkowych.


„Tylko nie martw się przez cały dzień. Wyznacz sobie na to godzinę, a później ciesz się życiem.” Ks. Jan Kaczkowski

Magdalena Korzonek-Czuchaj

Pedagog, diagnosta, terapeuta

 • Ukończyła Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Kierunek: pedagogika, specjalność: rewalidacja poszerzała swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe „Logopedia i Glottodydaktyka – Uniwersytet Szczeciński; Diagnoza i Terapia Pedagogiczna – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP; Edukacja i Terapia Osób z Autystycznego Spektrum Zaburzeń – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP oraz Integracja Sensoryczna – Diagnoza i Terapia – Wyższa Szkołą Humanistyczna TWP w Szczecinie oraz Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „SYNAPSIS”
 • Absolwentka kursów m.in.:
  • Prowadzenie pracy edukacyjno-terapeutycznej z rodzicami wg metody Carole Sutton „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci”
  • „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”
  • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”
  • „Jeśli chodzi o mnie, to mam jedną rzecz niezwykłą – inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To zespół Aspergera”-
  • Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zespołu Aspergera
  • Szkolenie I i II stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej
  • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem. Kurs III stopniowy
 • Aktualnie w trakcie certyfikacji z ADOS-2
 • Wiedzę i doświadczenie zaczęła zdobywać ponad 20 lat temu podejmując współpracę ze szczecińskim Oddziałem Krajowego Towarzystwa Autyzmu pracując jako pedagog – terapeuta i konsultant oraz aktualnie jako pedagog w dziale dziecka niepełnosprawnego w Centrum Psychologiczno – Pedagogicznym w Szczecinie. Ma ogromne doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Prowadziła zajęcia terapeutyczne, edukacyjne i warsztatowe. Diagnozuje poziom rozwoju, potrzeb i możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych. Od wielu lat prowadzi poradnictwo dotyczące osób z ASD, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Brała udział
  • w programie „Badabada” Fundacji SYNAPSIS i Katedry Psychologii Rehabilitacyjnej Wydziału Psychologii UW w projekcie badawczym dotyczącym przydatności polskich wersji narzędzi przeznaczonych do wczesnego identyfikowania dzieci z problemami rozwojowymi
  • w realizacji projektu Adaptacja Profilu Psychoedukacyjnego – 3 (PEP-3) do warunków polskich prowadzonych przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań Zachowania się Zwierząt i Ludzi z Warszawy pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Pisuli
  • aktualnie wykłada w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie na kierunku Integracja sensoryczna – Diagnoza i Terapia
 • Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób ze spektrum autyzmu
 • W naszej Poradni zajmuje się diagnozą maluszków już do 1 r.ż., diagnozą osób z podejrzeniem nieprawidłowości w rozwoju, w tym z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także konsultacjami dla rodziców
 • Prywatnie jest mamą dwójki zachwycających dzieci (10 latki i 5 latka) i z ciekawością obserwuje jak się rozwijają. Lubi cytaty odnoszące się do zmiany i rozwoju, książki biograficzne i filmy o miłości

 Agnieszka Słuczanowska

Pedagog specjalny, neuroterapeuta, psychoterapeuta.

Jako pedagog i psychoterapeuta pracujący z dziećmi i osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu trudności natury psychicznej, posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do leczenia zaburzeń nerwicowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, oraz wielopłaszczyznowego wspomagania rozwoju dzieci. Doświadczenie oraz kwalifikacje nabywała w pracy z pacjentami podczas towarzyszenia im, we wprowadzaniu prozdrowotnych zmian w życie.

Prowadzi: terapię indywidualną, psychoterapię rodzin i par, biofeedback

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego o kierunku Podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym, 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego – kierunek Pedagogika Rewalidacyjna,

Ukończyła kurs z zakresu Teorii i praktyki EEGBiofeedback w neuropsychoterapii.

Agnieszka Bekas

Agnieszka Bekas – logopedka, doradca zawodowy i psychospołeczny, terapeutka: Biofeedback EEG, przetwarzania słuchowego dr Johansena, Integracji Sensorycznej, Terapii Ręki oraz Sensoplastyki. Instruktor masażu Shantala.

 • Ukończyła studia podyplomowe na WSH TWP w Szczecinie: specjalność „Logopedia
 • szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej”,
 • Ukończyła studia podyplomowe na WSH TWP w Szczecinie: specjalność „Terapia Logopedyczna – studia uzupełniające”,
 • Ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Oddział w Poznaniu: specjalność „Integracja Sensoryczna – Terapia i Diagnoza SI”,
 • Ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej: specjalność „Doradztwo zawodowe i psychospołeczne”.
 • Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim: specjalność „Doradztwo personalne”.
 • Absolwentka kursów:
 • m.in.
  • I i II stopnia Terapii Ręki.
  • Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance).
  • metody Johansena IAS,
  • instruktora masażu dziecka metodą Shantala oraz masażu osoby dorosłej metodą Shantala,
  • Sensoplatyki,
  • standaryzowanego narzędzia diagnostycznego KOLD,
  • a także niezliczone kursy z zakresu logopedii m.in.: „Dyslalia”, „Mowa bezdźwięczna”, „Wspomaganie dziecka ze spektrum autyzmu”, „Specyficzne zaburzenia językowe”, „Elementy metody werbalno-tonalnej”, „Głoski”, „Jąkanie”, „Rotacyzm”, „Sygmatyzm”, „Kappacyzm i gammacyzm”, „Lambdacyzm i głoski wargowe”, „Od karmienia do mówienia”, „Wszystko o wędzidełku”, „Autyzm”, „Diagnoza logopedyczna w praktyce”, „Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu”, „Wertykalno-horyzontalna pozycja języka. Oddychanie.” , „Seplenienie międzyzębowe”, „Seplenienie boczne”, „Ankyloglosja”, „Diagnoza i terapia dyzartrii”, „Dysleksja – dziecko ryzyka dyslekcji”, „Dziecko z mutyzmem wybiórczym w terapii logopedycznej”, „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego”, „Terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego”, „Diagnoza dziecka z powiększonymi migdałkami podniebiennymi w aspekcie logopedyczno – ortodontycznym.”, „Terapia miofunkcjonalna. Parafunkcje: diagnoza i terapia”, „Podstawy anatomii dla logopedów”, „Słuch fonemowy i fonetyczny – teoria i praktyka”, „Programowanie języka – propozycje praktyczne”, „Diagnoza logopedyczna u dziecka dwujęzycznego w ujęciu praktycznym” itp.

Aktualnie pracuje jako terapeuta.


Swoje doświadczenie zdobywała w Szkole Podstawowej, w Przedszkolu, Centrum Terapeutycznym „Pozytywka” w Stargardzie.


Specjalizuje się we wszystkich ukończonych i praktykowanych terapiach.

W naszej poradni zajmuje się wszystkimi wyżej wymienionymi terapiami; przede wszystkim terapią logopedyczną, przetwarzania słuchowego oraz Biofeedback EEG.


Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwójki nastolatków.


Kocha ludzi i w pełni zgadza się z Henrym Major Tomlinson, który twierdził, iż „widzimy świat nie takim, jak on jest, ale takim, jakimi my jesteśmy”, a także z Anny Frank, że: „ Każdy nosi w sobie dobą wiadomość. Dobrą wiadomością jest to, że nie wiesz, jak wspaniały możesz być. Jak bardzo możesz kochać. Co możesz osiągnąć. I jaki jest Twój potencjał”.

Joanna Cichocka

Pedagog, diagnosta, matematyk

 • Ukończyła matematykę na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność: zastosowanie matematyki , (a także) poszerzała swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe w Techniki Informatyczne i technologie Informacyjne( Collegium Balticum).
 • Absolwentka kursów :
  • Kurs Pedagogiki Montessori
  • Letnia Akademia diagnozy, terapii i edukacji matematycznej
  • Kurs „Optodysleksja – dysleksja” – zaburzenia widzenia a problemy w nauce
  • Kurs „System Numicon jako wsparcie rozwoju kompetencji matematycznych w edukacji i terapii pedagogicznej”
  • Dyskalkulia. Piętno ucznia wyzwanie dla nauczyciela
  • Dyskalkulia 2.
  • Zegarkowo i Bajkowa Tabliczka Mnożenia
  • Podstawy rozpoznawania i różnicowania zaburzeń w uczeniu się.
  • Terapia uczniów starszych ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się matematyki (kl. 4-8)
 • Certyfikowany diagnosta i terapeuta w zakresie trudności w nauce matematyki dzieci i młodzieży, oraz terapeuta dyskalkulii i dysleksji w aspekcie uczenia się matematyki..
 • Aktualnie poszerza swą wiedze na kursach dotyczących najnowszych odkryc w diagnozie specyficznych trudności w uczeniu się
 • Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w uczeniu matematyki w nauczaniu indywidualnym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych (na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum) Od ponad 5lat prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki a także współpracuje z nasza poradnią wspierając diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się matematyki,
 • Specjalizuje się w diagnozie specyficznych trudności w uczeniu się matematyki szczególnie w diagnozie dyskalkulii oraz terapii matematycznej. Diagnozuje także z osoby dorosłe.
 • W naszej poradni jest specjalistą wspierającym diagnozę trudności z nauką matematyki oraz terapia matematyczną .
 • Prywatnie żona, mama córki w wieku szkolnym. Pasjonatka pedagogiki Montessori, gier planszowych i malarstwa i fizyki kwantowej..„”

Ważny film: Człowiek, który zobaczył nieskończoność

Beata Bednara – terapeuta integracji sensorycznej