Zespół

Maja Mazurkiewicz-Obst – dyrektor NPPP Jestem i Ja

psycholog, trener grupowy, doradca zawodowy, job coach

 • Psycholog ze specjalizacją psychologia ogólna i psychodiagnostyka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ) Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Szczecińskim, aktualnie kończy kierunek : job–coaching – nowoczesne doradztwo zawodowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (SWPS)
 • Certyfikowany trener grup warsztatowych (Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego, Ośrodek INTRA), trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.(ORE ), praktyk metody Kids Skills „DAM RADĘ!” oraz metody „JESTEM Z CIEBIE DUMNY!” Absolwentka rocznej szkoły „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”,(Poza Schematami) posiada licencję podstawowego stopnia doradcy zawodowego (UW)
 • Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w szeroko pojętym obszarze psychologii pracy oraz w obszarze edukacji.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog w służbach mundurowych (Straż Graniczna), w publicznych służbach zatrudnienia( Wojewódzki Urząd Pracy ),w szczecińskiej oświacie( Liceum Muzyczne, Katolickie Liceum Ogólnokształcące oraz Wyższa Szkoła Humanistyczna)
 • Prowadziła zajęcia indywidualne i grupowe jako trener, doradca zawodowy oraz psycholog w licznych projektach unijnych – między innymi: :„Winda do pracy” – „Specjalizacja I stopnia – pracownik socjalny” „Kobieta potrafi –szansa na samorealizację” „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” „Praca jest blisko-program aktywizacji zawodowej w powiatach nadmorskich” „Kompetentny uczeń na rynku pracy” „Kompetencje zawodowe szansą na lokalnym rynku pracy” „Skuteczne kształcenie zawodowe w Technikum SCI” „Zawodowcy”
 • Specjalizuje się w  psychologii pracy (diagnozie zawodowej) oraz zajęciach warsztatowych z zakresu psychologii – jak to sama nazywa – przyjaznej ludziom. Pracuje indywidualnie w zakresie wsparcia w sytuacjach trudnych. W  swojej pracy łączy psychologię z doradztwem zawodowym oraz elementy coachingu kariery.
 • W naszej poradni zajmuje się job coachingiem czyli nowoczesnym doradztwem zawodowym oraz diagnozowaniem preferencji oraz predyspozycji zawodowych. Pracuje metodą Diany Robinson „Kim chciałbyś zostać?” oraz bazując na odkrywaniu potencjału osobowościowego w ujęciu Hollanda.
 • Prywatnie żona, mama dwójki nastolatków, fanka polskich gór, polskiej ceramiki z Bolesławca, Czech oraz książek i filmu.

„Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili”
x. Jan Twardowski

Elżbieta Linartowicz – wicedyrektor NPPP Jestem i Ja

Pedagog, doradca zawodowy, trener grupowy

 • Ukończyła pedagogikę na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie
 • Absolwentka kursów :
  • „Ewaluacja programów profilaktycznych” poziom I (certyfikat )
  • „Wychowanie bez przemocy” wg terapii Gestalt z Krakowa (certyfikat)
  • „Szkoła dla Rodziców –„ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” wg metody A. Faber i E. Mazlish
 • Certyfikowany trener zajęć warsztatowych (Akademia Trenera), a także Trener relacji interpersonalnych
 • Przez wiele lat prowadziła pierwszą w Szczecinie Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna Akademos.
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako asystent na szczecińskich uczelniach wyższych tj Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych Uniwersytet Szczeciński. Przez wiele lat prowadziła w Wyższej Szkole Bankowa zajęcia z doradztwa zawodowego osób niepełnosprawnych Pracując w Wojewódzka Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Szczecinie (obecnie Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne odpowiedzialna była za Ośrodek Orientacji i Poradnictwa Zawodowego Przez 17 lat wspierała młodzież i rodziców w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie
 • Pracuje metodą wspomagania wg koncepcji prof. Z. B. Gasia (certyfikat), jest  trenerem warsztatu umiejętności psychospołecznych,  specjalistką w zakresie zachowań suicydalnych, prowadziła liczne interwencja kryzysową, a także warsztaty dla Rad Pedagogicznych.
 • W naszej poradni zajmuje się doradztwem zawodowym oraz wsparciem babć i dziadków w rozumieniu swoich wnuków 😉
 • Prywatnie szczęśliwa żona, mama 3 dorosłych dzieci i babcia wielbicielka teatru, filmu i … szczecińskiego kina Pionier. W 2010 roku otrzymała tytuł Mecenasa Osób Niepełnosprawnych.

Dagmara Baszczyk 

Psycholog, pedagog, diagnosta, socjoterapeuta

 • Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność: psychologia kliniczna, oraz studia magisterskie Pedagogika, specjalność: Praca Socjalna i Resocjalizacja także na US
 • Poszerzała swa wiedze kończąc studia podyplomowe w zakresie
  • Edukacji i terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie,
  • Surdopedagogiki, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie,
  • Diagnozy i terapii pedagogicznej, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie,
  • Socjoterapii, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie,
 • Absolwentka kursów :
  • „Terapia behawioralna w teorii i praktyce. III-modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania”;
  • „Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka”;
  • „Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo”;
  • „Słyszeć nie znaczy słuchać – o centralnych zaburzeniach przetwarzania słuchowego”;
  • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”;
 • Certyfikowany trener TUS (Trening Umiejętności Społecznych); oraz „Szkoły dlarodziców i wychowawców” Absolwentka szkoły „Rok z terapią poznawczo-behawioralnądzieci i młodzieży
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako psycholog dziecka niepełnosprawnego z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi (CPP) oraz jako. psycholog szkolny w 1 ze szczecińskich szkół podstawowych oraz jako pedagog Ośrodek Terapii Dysleksji, Uczestniczyła jako psycholog w Projekcie Karkonoskiego Sejmiku do Spraw Osób Niepełnosprawnych pn. Działalność Międzyregionalnego Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
 • Specjalizuje się w diagnostyce i poradnictwie dotyczącym prawidłowego i zaburzonego rozwoju małego dziecka, a także szeroko pojętą diagnozą spektrum autyzmu
 • W naszej poradni zajmuje się diagnozą psychologiczno- pedagogiczna maluchów, diagnozą z obszaru spektrum oraz diagnozą gotowości szkolnej a także konsultacjami wychowawczymi dla rodziców dzieci do lat 6
 • Jest mamą trójki dzieci i codziennie doświadcza trudów i radości bycia rodzicem. W wolnych chwilach gra w gry planszowe. Wakacje najchętniej spędza w górach.


„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie” – Jan Paweł II

Grażyna Seul

Psycholog, mediator.Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jest specjalistką w diagnozowaniu dzieci w wieku od 6 do 17 lat (gotowość szkolna, trudności dydaktyczne: ogólne, dyslektyczne, dyskalkulia, trudności wychowawcze). Prowadzi zajęcia z dziećmi szczególnie uzdolnionymi, a także „warsztaty skutecznego uczenia się”.

Wspiera rodziny w sytuacjach trudnych – jest mediatorem sądowym (z listy mediatorów przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego).

Prowadzi konsultacje dla kadry pedagogicznej,  jest w tej materii osoba która posiada zarówno szeroką wiedze teoretyczną, jak doświadczenie wyniesione z pracy w różnych placówkach edukacyjnych.

Prywatnie: mężatka, matka 2 dorosłych synów, właścicielka kotki, pasjonatka czytania książek, rękodzieła, gimnastyki dla starszych pań.

Maria Zabłocka

Psycholog, pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, na co dzień pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr  1 oraz Oddziału Neurologii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie;  w działalności zawodowej zajmuje się diagnozą, wsparciem oraz psychoedukacją; prowadzi indywidualne konsultacje oraz zajęcia grupowe; specjalizuje się w pomocy dzieciom z trudnościami emocjonalnymi, obniżonym poczuciem własnej wartości,  zaburzeniami lękowymi; ukończyła roczny kurs terapii behawioralno-poznawczej dzieci i młodzieży, obecnie w trakcie studiów podyplomowych w zakresie  neuropsychologii klinicznej

Ewa Gajewska

Psycholog, psychoterapeuta, diagnosta, trener grup

 • Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność: psychologia kliniczna, (a także) poszerzała swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego ( EuropaBiz).
 • Absolwentka kursów :
  • Podstawowy i Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej)
  • Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży
  • Uprawnienia diagnostyczne – bateria dyskalkulia 
  • Uprawnienia diagnostyczne – Skala Inteligencji SB5
  • „Świadomy rozwód- trener warsztatów dla rodziców rozwodzących się”
  • „Jak pracować z autystyczną seksualnością” 
 • Certyfikowany trener Szkoły dla rodziców i wychowawców”, Absolwentka warszawskiej szkoły A. Kołakowskiego „Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży”.
 • Aktualnie certyfikuje się w psychoterapii systemowej. Kończy Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako psycholog w Krajowym Towarzystwie Autyzmu, na oddziale szpitalnym psychiatrii dzieci i młodzieży, w szczecińskich szkołach (podstawówka, gimnazjum, liceum) oraz poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych. Była też asystentem w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • Specjalizuje się w psychoterapii dzieci powyżej 6rż, psychoterapii młodzieży oraz w diagnozie specyficznych trudności w nauce osób dorosłych.
 • W naszej poradni zajmuje się psychoterapią, terapią psychologiczną, diagnozą psychologiczno- pedagogiczna, diagnozą z obszaru spektrum, a także dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz konsultacjami dla rodziców.
 • Prywatnie Żona, mama, właścicielka czworonoga, miłośniczka kryminałów i górskich wędrówek

„Nikt nie może przekonać drugiej osoby do zmiany. Każdy z nas ma klucz do
zmiany, a drzwi można otworzyć tylko od wewnątrz.” Virginia Satir

Magda Obojska

Psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, trener TUS

 • Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność: psychologia kliniczna, (a także) poszerzała swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego (także US).
 • Absolwentka kursów :
  • „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” poziom podstawowy (TSR I) •
  • Pomoc dzieciom i młodzieży z Autyzmem i Zespołem Aspergera – „Jak pracować z autystyczną seksualnością”
  • „Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z ASD” *
  • „Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym
 • Certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych ”,
 • Aktualnie certyfikuje się w psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralny
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako psycholog w Krajowym Towarzystwie Autyzmu, oraz na oddziale szpitalnym psychiatrii dzieci i młodzieży, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w dziale Interwencji Kryzysowej ( staż) Ma ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
 • Specjalizuje się w psychoterapii dzieci powyżej 7rż, psychoterapii młodzieży
 • W naszej poradni zajmuje się psychoterapią, terapią psychologiczną dzieci powyżej 7rż oraz z młodzieżą a także konsultacjami dla rodziców.
 • Prywatnie jestem właścicielką szalonego Terriera, uwielbiam wędrówki górskie, podróże i dobrą kawę.

” Bądź sobą; wszyscy inni są już zajęci ” ~ Oscar Wilde

Natalia Zygmund-Jaroszewicz

Psycholog, trener. Ukończone szkolenie z terapii poznawczo – behawioralnej, kurs Racjonalnej Terapii Zachowań. 

Organizator, prowadzący liczne konferencje, seminaria, szkolenia/warsztaty. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi, zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży, treningi dla dorosłych, warsztaty dla rodziców i inne. Współpracowała w realizacji takich programów profilaktycznych jak – Żółta kartka dla sprawcy przemocy, Rządowy program Razem Bezpieczniej – Szkoła w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Rządowy program Bezpieczna i przyjazna szkoła – Lokalny system profilaktyki krzywdzenia małych dzieci – szkolenia, konferencje, kampanie. Koordynator projektu „Pomoc dzieciom-ofiarom przemocy” w ramach programu Chronimy Dzieci. Trener szkoleń przygotowujących placówki oświatowe i opiekuńcze do realizacji standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz ubiegających się o przyznanie certyfikatu Chronimy Dzieci w województwie zachodniopomorskim.

Na co dzień współpracuje z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i Świadków w Szczecinie , Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie, Gminnym Ośrodkiem Wsparcia Rodziny w Przecławiu. Od 2016 roku związana z Grupą Psychoedukacją „ Jestem i Ja”.

W ramach indywidualnych konsultacji pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Pomoc psychologiczną świadczy również w zakresie doradztwa, problemów rodzinnych, społecznych, kryzysów życiowych. Pracuje m.in. z osobami z obniżonym poczuciem wartości, zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, zachowaniami aspołecznymi, problemami dotyczącymi umiejętności społecznych.

Prywatnie miłośniczka podróży, dobrych zdjęć, książek w domowym zaciszu.

„Dziecko jest jutrem” Janusz Korczak

Anna Stypuła

Psycholog, , diagnosta, trener TUS

 • Psycholog ze specjalizacją psychologia kliniczna (Uniwersytet Szczeciński). Ukończyła także studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Wyższej Szkole Bankowej oraz studia podyplomowe „Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu” na Wyższej Szkole Humanistycznej.
 • Aktualnie poszerza swą wiedzę na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku „Edukacja i Terapia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Absolwentka kursów :
  • Uprawnienia diagnostyczne do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanforda-Bineta
  • -Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z ASD?
  • Akademia Praktyka Moduł I. Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym
  • -Jak pracować z „autystyczną seksualnością”
  • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dzieckiem w chaosie sensorycznym. –
  • Racjonalna Terapia Zachowania. I stopień
 • Certyfikowany diagnosta ADOS -2 oraz PEP-R (diagnoza, terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju od 0 do lat 12)
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako psycholog/ terapeuta w Dziennym Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (KTA) oraz jako psycholog stażysta w SPSK Nr 1 (Katedra i Klinika Psychiatrii PUM)
 • W naszej poradni zajmuje się diagnozą spektrum autyzmu metodą ADOS 2, szeroko pojęta diagnozą funkcjonalną (z obszaru spektrum oraz diagnozą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ) a także prowadzi grupy TUS. Diagnozuje zarówno maluchy, jak i dzieci starsze oraz dorosłych
 • Specjalizuje się w pracy z osobami w spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną
 • Prywatnie miłośniczka książek, górskich wycieczek i kawy ☕ W wolnych chwilach starająca się poszerzać wiedzę z zakresu metod diagnostycznych i psychologii..

Aleksandra Nowicka – absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia, Uniwersytet Szczeciński

Psychoterapeuta integracyjny po zakończonym 4-5 letnim, podyplomowym kursie psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Absolwentka studiów podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Oddział w Szczecinie.

Doświadczenie zawodowe:

·   psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie,

·  psychoterapeuta w gabinecie psychologiczno- psychoterapeutycznym,

·  psycholog w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz Rehabilitacji Kardiologicznej, Szpital Rehabilitacyjny Świętego Karola Boromeusza,

·  psycholog w Oddziale Psychiatrycznym oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym SPZZOZ  w Gryficach,

·  psycholog w Centrum Opieki i Rehabilitacji z Oddziałem po Udarze Mózgu „Leśna Polana”   w Gryficach,

·   stażystka w Klinice Pediatrii, Hemato- Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej SPSK nr 1 PUM,

·  psycholog szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szczecinie,

· terapeuta/ psycholog w Krajowym Towarzystwie Autyzmu, Oddział w Szczecinie.

Jest psychologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie integracyjnym. Oznacza to, że w swojej pracy korzysta z różnych podejść terapeutycznych, dostosowanych do rodzaju trudności pacjentka oraz jego stylu funkcjonowania. Podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach

Wiktoria Lachowicz

psycholog oraz psychotraumatolog dzieci i młodzieży, trener TUS, trener efektywnej nauki


Od początków swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi i młodzieżą. Najpierw na oddziale psychiatrii dziecięcej w Poznaniu, później w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, obecnie od dwóch lat związana jest ze Szkołą Umiejętności Miękkich w Szczecinie


🎓Wykształcenie z zakresu psychologii o specjalności klinicznej uzyskała na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. W trakcie swojej edukacji ukończyła liczne szkolenia z zakresu: terapii schematów, terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, zaburzeń lękowych i fobii u dzieci czy też trenera umiejętności miękkich
Podczas swojej pracy skupia się

 • Wsparciu dzieci i młodzieży w żałobie, stracie, podczas rozwodu
 • Pomocy w trudnościach emocjonalnych
 • Radzeniu sobie z traumatycznymi przeżyciami


‼ Prowadzi u nas Trening efektywnej nauki. Podczas, których wspomaga: logiczne myślenie, koncentrację, uwagę a także uczy różnych technik pamięciowych


Poza psychologią do jej największych pasji należą: Podróże, spędzenie czasu na łonie natury, poznawanie ludzi, kultur i świata. Jazda konno, którą uprawia od dzieciństwa oraz opieka nad jej dwoma psami

✏Jej ulubione motto: „Jednym z największych odkryć, jakich dokonał człowiek, i jedną z największych dla niego niespodzianek jest uświadomienie sobie, że może on uczynić to, o czym ze strachem sądził, że jest dla niego niewykonalne” – Tom Ford

Iwona Knitter

Psycholog (ukończyła UAM), trener grupowy, nauczyciel kontraktowy.

Prowadzi diagnozę i zapewniania wsparcie psychologiczne dzieciom i ich rodzinom, a także osobom które stoją w obliczu różnych problemów życiowych.

Jest specjalistką w zakresie udzielania pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie.

Prowadzi szkolenia z zagadnień dotyczących dzieci oraz z zakresu rozwijania różnych umiejętności społecznych.

Zawodowo interesuje się zagadnieniami międzykulturowymi – prowadzi warsztaty i wykłady (w języku angielskim) dla studentów zagranicznych podejmujących naukę na szczecińskich uczelniach wyższych oraz Polaków wyjeżdżających na wymiany zagraniczne. Pracuje także w języku angielskim.

Andżelika Parzóch

Pedagog, Logopeda, asystent rodziny

 • Ukończyła pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Szczecińskim, , (a także) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością poszerzała swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe w zakresie terapii logopedycznej ( Wyższa Szkoła Humanistyczna.
 • Absolwentka kursów :
  • Kurs pedagogiki Marii Montessori
 • Ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu zajęcia WWR dla dzieci ze specjalnymi potrzebami,”.
 • Aktualnie certyfikuje się w psychoterapii systemowej. Kończy Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w praca w szkole Montessori, oraz w w Katolickiej Szkole Podstawowej gdzie pracje dzis jako nauczyciel „0”, logopeda, oraz specjalista ds wychowania do życia w rodzinie
 • Specjalizuje się w pracy z zastosowaniem pedagogiki Montesorii . Jestem również pedagogiem specjalnym i ma doświadczenie we wspieraniu rozwoju dzieci z różnymi trudnościami.
 • W naszej poradni zajmuje się terapią logopedyczną dzieci od 3r.ż. Kluczowym elementem terapii jest dla niej dobieranie odpowiednich metod, które skutecznie poprawią artykulację dziecka, wyeliminują wadę wymowy oraz zwiększą kompetencję językowe. Podczas zajęć skupia też na przyjaznej atmosferze, aby każde dziecko czuło się swobodnie, bezpiecznie i w swoim tempie nabywało odpowiednie umiejętości. Prowadzi tez zajęcia psychoedukacyjnyne zwiększające kompetencje językowe, które łączą logopedię z metoda Montesorii.
 • Prywatnie lubi aktywnie spędzać czas – z rolek wskakuje na rower, a z roweru idzie biegać. Kocha lato, ciągle towarzyszy Jej muzyka, a gdy czyta to sięga po wiersze.

,,Byliby doskonali, lecz wad im zabrakło” – ks. Jan Twardowski

Jolanta Łaźniowska

Pedagog specjalny, tearapueta SI
Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność: pedagogika szkolna; poszerzyła swoją wiedzę, kończąc studia podyplomowe w zakresie Integracja Sensoryczna. Diagnoza i terapia, Edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej.

Absolwentka kursów:
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 1. Wyciąganie wniosków z obserwacji. Zasady rozpoczynania terapii w zależności
  od diagnozy; Centrum Integracji Sensorycznej Warszawa;
 2. Budowanie planu terapii w zależności od rozpoznania SI; Polskie Towarzystwo
  Integracji Sensorycznej;
 3. Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych.
  Terapia w podejściu neurorozwojowym; dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK;
 4. Plany terapii w SI; Fundacja Okno;
 5. Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych;
  Centrum Metody Krakowskiej ;
 6. Terapia ręki; Acentrum, Warszawa;
 7. Trening Umiejętności Społecznych, Poznań.
 • Certyfikowany terapeuta Integracji Bilateralnej. Terapeuta Empathy Dolls,
 • Aktualnie planuje dalszy rozwój – szkolenie specjalistyczne: integracja odruchów metodą dr Svietlany Masgutovej:
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako pedagog specjalny i terapeuta integracji sensorycznej w szkole podstawowej.
 • Specjalizuje się w pracy z osobami w spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną.
 • W naszej poradni zajmuje się Intregracją Sensoryczną.
 • Prywatnie mama, żona, domatorka i miłośniczka kota Tofiego.

Marta Szczepek-Wołyniec

Pedagog, terapeuta SI, trener TUS, bojko terapeuta oraz terapeuta ręki

 • Ukończyła studia magisterskie z Kognitywistyki komunikacji a także Pedagogiki na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Szczecińskim Poszerzała swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe :Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
 • Absolwentka kursów :
  • „TUS dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera *
  • Terapia ręki
  • Bajkoterapia
  • Metoda Globalnego Czytania
 • Certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych ”,
 • Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi buduje już od ośmiu lat, zdobywając je w pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym. Obecnie jest aktywnym nauczycielem wychowania przedszkolnego i realizuję się jako wychowawca w jednym ze szczecińskich przedszkoli.
 • Jako Kognitywista komunikacji w swojej pracy stawia na interdyscyplinarność, czerpiąc wiedzę z różnych dziedzin takich jak psychologia, socjologia, pedagogika i inne, by jak najefektywniej projektować swoje zajęcia. Stara się by były one przede wszystkim atrakcyjne dla dzieci, aby poprzez ćwiczenia w formie dobrej zabawy dzieci rozwijały swoją sprawność, nabywały kluczowych zdolności i kompetencji
 • Specjalizuje się w pracy z dziećmi młodszymi, zwłaszcza w wieku przedszkolnym, potrzebującymi opieki i pomocy w zakresie Terapii ręki oraz Integracji Sensorycznej
 • W naszej poradni zajmuje się terapią integracji sensorycznej , terapią reki oraz zajęciami psychoedukacjnymi wspierającymi rozwój społeczny a także nabywanie odpowiednich kompetencji przydatnych w szkole dzieci w wieku przedszkolnym i młodszo szkolnym.
 • Prywatnie interesuje się naukami neurobiologicznymi, integracją sensoryczną, stymulowaniem rozwoju motoryki małej i dużej oraz poszukiwaniem nowych, kreatywnych pomocy dydaktycznych i edukacyjnych. W wolnym czasie realizuję swoje pasje i zainteresowania, zarówno artystyczne: tworzę własne świece zapachowe, czerpię radość z ceramiki, jak i sportowe: staram się żyć aktywnie, by sportem dbać o dobre zdrowie i samopoczucie. Uwielbiam kontakt z naturą, długie spacery po lesie to jest to co lubię najbardziej.

Agata Pielka

pedagog, diagnosta, trener grup

 • Ukończyła pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Szczecińskim, a także poszerzała swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe w zakresie „Logopedii” na (US) oraz „Diagnozy i terapii pedagogicznej” (WSH).
 • Absolwentka kursów : glottodydaktyki i diagnozy trudności w uczeniu się matematyki
 • Posiada specjalizację l stopnia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.
 • Aktualnie interesuje się formami pomocy dla osób doświadczających traum I zaniedbań.
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako pedagog poradni psychologiczno-pedagogicznej i w innych placówkach. Od lat prowadzi liczne grupy dzieci i młodzieży we współpracy z rodzicami i nauczycielami.
 • Specjalizuje w diagnozie pedagogicznej dzieci od 6 roku życia, a także specyficznych trudności w nauce w tym osób dorosłych. Pomaga w „Przejściu przez zmianę – wsparcie w kryzysie rodzinnym”
 • W naszej poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną.
 • Prywatnie lubi być wśród przyjaciół, należy do Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar.

„ Każdy mur jest bramą…”

Katarzyna Legiecka

Logopeda, pedagog, glottodydaktyk. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Polskim Związku Głuchych w Szczecinie, oraz w przedszkolach. Prowadzi terapię wad wymowy, terapię opóźnionego rozwoju mowy. Zajmuje się zaburzeniami mowy u osób dorosłych, a także terapią dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

Prywatnie mama dwóch córek i syna, miłośniczka książek i zwierząt.

 Karolina Dejer 

Pedagog specjalny, neuroterapeuta metody biofeedback.

Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną – pomoc w trudnościach w uczeniu się, zaburzeniach koncentracji uwagi, wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Ukończyła szkolenia w zakresie: terapii ręki, alternatywnych metod komunikacji dziecka,wczesnej diagnozy i terapii zaburzeń autystycznych, symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, ruchu rozwijającego W.Sherborne, treningu zastępowania agresji, treningu umiejętności społecznych osób z autyzmem, stymulacji mechanizmów lewopółkulowych mózgu, mediacji, kinezjologii edukacyjnej, pedagogiki zabawy i innych.

W Jestem i Ja pracuje indywidualnie prowadząc biofeedback, terapię ręki, terapię pedagogiczną, oraz grupowo prowadząc zajęcia TUS.

Aktywnie współpracuje z rodzicami dziecka. Najchętniej uczy przez zabawę.

Izabela Palczewska

Pedagog

 • Ukończyłam pedagogikę ogólną na Uniwersytecie Szczecińskim, a także poszerzałam swoją wiedzę na studiach podyplomowych w zakresie „Diagnozy i terapii pedagogicznej” oraz „Doradztwa zawodowego i psychospołecznego”.
 • Jestem absolwentką szeregu szkoleń i kursów dotyczących pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i nabywania umiejętności matematycznych.
 • Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów szkół podstawowych i średnich. Badam przyczyny problemów w nauce czytania, pisania oraz w nabywaniu umiejętności matematycznych.
 • W naszej poradni prowadzę terapię wspomagającą rozwój kompetencji matematycznych dzieci i młodzieży. Pomagam im również w przygotowaniu się do egzaminów z matematyki oraz w powtórzeniu wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu w sytuacjach nawarstwienia się zaległości programowych.
 • Styl mojej pracy sprzyja poprawie motywacji do uczenia się matematyki u dzieci oraz obniżenia lęku przed tym przedmiotem.
 • Prywatnie jestem mamą dwójki dorosłych już dzieci. Lubię wycieczki krajoznawcze i uprawę roślin doniczkowych.


„Tylko nie martw się przez cały dzień. Wyznacz sobie na to godzinę, a później ciesz się życiem.” Ks. Jan Kaczkowski

Magdalena Korzonek-Czuchaj

Pedagog, diagnosta, terapeuta

 • Ukończyła Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Kierunek: pedagogika, specjalność: rewalidacja poszerzała swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe „Logopedia i Glottodydaktyka – Uniwersytet Szczeciński; Diagnoza i Terapia Pedagogiczna – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP; Edukacja i Terapia Osób z Autystycznego Spektrum Zaburzeń – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP oraz Integracja Sensoryczna – Diagnoza i Terapia – Wyższa Szkołą Humanistyczna TWP w Szczecinie oraz Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „SYNAPSIS”
 • Absolwentka kursów m.in.:
  • Prowadzenie pracy edukacyjno-terapeutycznej z rodzicami wg metody Carole Sutton „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci”
  • „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”
  • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”
  • „Jeśli chodzi o mnie, to mam jedną rzecz niezwykłą – inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To zespół Aspergera”-
  • Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zespołu Aspergera
  • Szkolenie I i II stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej
  • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem. Kurs III stopniowy
 • Aktualnie w trakcie certyfikacji z ADOS-2
 • Wiedzę i doświadczenie zaczęła zdobywać ponad 20 lat temu podejmując współpracę ze szczecińskim Oddziałem Krajowego Towarzystwa Autyzmu pracując jako pedagog – terapeuta i konsultant oraz aktualnie jako pedagog w dziale dziecka niepełnosprawnego w Centrum Psychologiczno – Pedagogicznym w Szczecinie. Ma ogromne doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Prowadziła zajęcia terapeutyczne, edukacyjne i warsztatowe. Diagnozuje poziom rozwoju, potrzeb i możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych. Od wielu lat prowadzi poradnictwo dotyczące osób z ASD, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Brała udział
  • w programie „Badabada” Fundacji SYNAPSIS i Katedry Psychologii Rehabilitacyjnej Wydziału Psychologii UW w projekcie badawczym dotyczącym przydatności polskich wersji narzędzi przeznaczonych do wczesnego identyfikowania dzieci z problemami rozwojowymi
  • w realizacji projektu Adaptacja Profilu Psychoedukacyjnego – 3 (PEP-3) do warunków polskich prowadzonych przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań Zachowania się Zwierząt i Ludzi z Warszawy pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Pisuli
  • aktualnie wykłada w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie na kierunku Integracja sensoryczna – Diagnoza i Terapia
 • Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób ze spektrum autyzmu
 • W naszej Poradni zajmuje się diagnozą maluszków już do 1 r.ż., diagnozą osób z podejrzeniem nieprawidłowości w rozwoju, w tym z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także konsultacjami dla rodziców
 • Prywatnie jest mamą dwójki zachwycających dzieci (10 latki i 5 latka) i z ciekawością obserwuje jak się rozwijają. Lubi cytaty odnoszące się do zmiany i rozwoju, książki biograficzne i filmy o miłości

 Agnieszka Słuczanowska

Pedagog specjalny, neuroterapeuta, psychoterapeuta.

Jako pedagog i psychoterapeuta pracujący z dziećmi i osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu trudności natury psychicznej, posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do leczenia zaburzeń nerwicowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, oraz wielopłaszczyznowego wspomagania rozwoju dzieci. Doświadczenie oraz kwalifikacje nabywała w pracy z pacjentami podczas towarzyszenia im, we wprowadzaniu prozdrowotnych zmian w życie.

Prowadzi: terapię indywidualną, psychoterapię rodzin i par, biofeedback

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego o kierunku Podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym, 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego – kierunek Pedagogika Rewalidacyjna,

Ukończyła kurs z zakresu Teorii i praktyki EEGBiofeedback w neuropsychoterapii.

Agnieszka Bekas

Agnieszka Bekas – logopedka, doradca zawodowy i psychospołeczny, terapeutka: Biofeedback EEG, przetwarzania słuchowego dr Johansena, Integracji Sensorycznej, Terapii Ręki oraz Sensoplastyki. Instruktor masażu Shantala.

 • Ukończyła studia podyplomowe na WSH TWP w Szczecinie: specjalność „Logopedia
 • szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej”,
 • Ukończyła studia podyplomowe na WSH TWP w Szczecinie: specjalność „Terapia Logopedyczna – studia uzupełniające”,
 • Ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Oddział w Poznaniu: specjalność „Integracja Sensoryczna – Terapia i Diagnoza SI”,
 • Ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej: specjalność „Doradztwo zawodowe i psychospołeczne”.
 • Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim: specjalność „Doradztwo personalne”.
 • Absolwentka kursów:
 • m.in.
  • I i II stopnia Terapii Ręki.
  • Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance).
  • metody Johansena IAS,
  • instruktora masażu dziecka metodą Shantala oraz masażu osoby dorosłej metodą Shantala,
  • Sensoplatyki,
  • standaryzowanego narzędzia diagnostycznego KOLD,
  • a także niezliczone kursy z zakresu logopedii m.in.: „Dyslalia”, „Mowa bezdźwięczna”, „Wspomaganie dziecka ze spektrum autyzmu”, „Specyficzne zaburzenia językowe”, „Elementy metody werbalno-tonalnej”, „Głoski”, „Jąkanie”, „Rotacyzm”, „Sygmatyzm”, „Kappacyzm i gammacyzm”, „Lambdacyzm i głoski wargowe”, „Od karmienia do mówienia”, „Wszystko o wędzidełku”, „Autyzm”, „Diagnoza logopedyczna w praktyce”, „Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu”, „Wertykalno-horyzontalna pozycja języka. Oddychanie.” , „Seplenienie międzyzębowe”, „Seplenienie boczne”, „Ankyloglosja”, „Diagnoza i terapia dyzartrii”, „Dysleksja – dziecko ryzyka dyslekcji”, „Dziecko z mutyzmem wybiórczym w terapii logopedycznej”, „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego”, „Terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego”, „Diagnoza dziecka z powiększonymi migdałkami podniebiennymi w aspekcie logopedyczno – ortodontycznym.”, „Terapia miofunkcjonalna. Parafunkcje: diagnoza i terapia”, „Podstawy anatomii dla logopedów”, „Słuch fonemowy i fonetyczny – teoria i praktyka”, „Programowanie języka – propozycje praktyczne”, „Diagnoza logopedyczna u dziecka dwujęzycznego w ujęciu praktycznym” itp.

Aktualnie pracuje jako terapeuta.


Swoje doświadczenie zdobywała w Szkole Podstawowej, w Przedszkolu, Centrum Terapeutycznym „Pozytywka” w Stargardzie.


Specjalizuje się we wszystkich ukończonych i praktykowanych terapiach.

W naszej poradni zajmuje się wszystkimi wyżej wymienionymi terapiami; przede wszystkim terapią logopedyczną, przetwarzania słuchowego oraz Biofeedback EEG.


Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwójki nastolatków.


Kocha ludzi i w pełni zgadza się z Henrym Major Tomlinson, który twierdził, iż „widzimy świat nie takim, jak on jest, ale takim, jakimi my jesteśmy”, a także z Anny Frank, że: „ Każdy nosi w sobie dobą wiadomość. Dobrą wiadomością jest to, że nie wiesz, jak wspaniały możesz być. Jak bardzo możesz kochać. Co możesz osiągnąć. I jaki jest Twój potencjał”.

Joanna Cichocka – pedagog, matematyk, terapeuta matematyczny

Pedagog, diagnosta, matematyk

 • Ukończyła matematykę na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność: zastosowanie matematyki , (a także) poszerzała swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe w Techniki Informatyczne i technologie Informacyjne( Collegium Balticum).
 • Absolwentka kursów :
  • Kurs Pedagogiki Montessori
  • Letnia Akademia diagnozy, terapii i edukacji matematycznej
  • Kurs „Optodysleksja – dysleksja” – zaburzenia widzenia a problemy w nauce
  • Kurs „System Numicon jako wsparcie rozwoju kompetencji matematycznych w edukacji i terapii pedagogicznej”
  • Dyskalkulia. Piętno ucznia wyzwanie dla nauczyciela
  • Dyskalkulia 2.
  • Zegarkowo i Bajkowa Tabliczka Mnożenia
  • Podstawy rozpoznawania i różnicowania zaburzeń w uczeniu się.
  • Terapia uczniów starszych ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się matematyki (kl. 4-8)
 • Certyfikowany diagnosta i terapeuta w zakresie trudności w nauce matematyki dzieci i młodzieży, oraz terapeuta dyskalkulii i dysleksji w aspekcie uczenia się matematyki..
 • Aktualnie poszerza swą wiedze na kursach dotyczących najnowszych odkryc w diagnozie specyficznych trudności w uczeniu się
 • Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w uczeniu matematyki w nauczaniu indywidualnym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych (na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum) Od ponad 5lat prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki a także współpracuje z nasza poradnią wspierając diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się matematyki,
 • Specjalizuje się w diagnozie specyficznych trudności w uczeniu się matematyki szczególnie w diagnozie dyskalkulii oraz terapii matematycznej. Diagnozuje także z osoby dorosłe.
 • W naszej poradni jest specjalistą wspierającym diagnozę trudności z nauką matematyki oraz terapia matematyczną .
 • Prywatnie żona, mama córki w wieku szkolnym. Pasjonatka pedagogiki Montessori, gier planszowych i malarstwa i fizyki kwantowej..„”

Ważny film: Człowiek, który zobaczył nieskończoność

Beata Bednara – terapeuta integracji sensorycznej