DIAGNOZA FUNKCJONALNA ROZWOJU / bilans podstawowy

Postawienie rzetelnej diagnozy, to wieloetapowy proces diagnostyczny, prowadzony na całym etapie trwania przez dwóch diagnostów: psychologa i pedagoga specjalnego, a zakończony wystawieniem informacji o wynikach diagnozy dla lekarza specjalisty /neurologa/psychiatry lub opinii o pomocy psychologiczno-pedagogicznej do wykorzystania np. w placówce oświatowej czy placówce opieki ( żłobku , przedszkolu )
Podczas spotkań oceniany jest etap rozwoju dziecka , w tym stopień nasilenia ewentualnych zaburzeń, a także poziom rozwoju psychoruchowego/poznawczego dziecka, co pozwala na postawienie pełniejszej diagnozy.

Dzieci od 1 roku życia do 6 roku życia – proces diagnostyczny obejmuje:

PLAN WIZYT:

 1. Wypełnienie przez rodziców kwestionariusza dotyczącego rozwoju i stanu zdrowia dziecka oraz odesłanie go drogą elektroniczną. (około 30 minut)
 2. Spotkanie z rodzicami
  Przeprowadzenie pogłębionego wywiadu z rodzicami celem zebrania niezbędnych informacji dotyczących dziecka (również przy wykorzystaniu np. kwestionariusza ASRS lub ABAS) – bez obecności dziecka. (około 90 minut)
 3. Analizę dostarczonej dokumentacji medycznej i pedagogicznej. Ważne, aby zabrać kopię książeczki zdrowia, posiadanej dokumentacji medycznej, opinię ze żłobka czy przedszkola, opinie czy diagnozy terapeutyczne. 
 4. Spotkanie z dzieckiem:
  – w celu oceny poziomu rozwoju psychoruchowego: obserwacja dziecka oraz przeprowadzenie prób diagnostycznych mających na celu ocenę rozwoju psychoruchowego
  – psycholog wykorzystuje do oceny DSR – dziecięcą skalę rozwoju, natomiast pedagog ocenia umiejętności dziecka przy wykorzystaniu narzędzia PEP-3-PL
  – Obserwacja dziecka w czasie swobodnej zabawy (około 60-90 minut)
 5. Omówienie z rodzicami przebiegu obserwacji i badania dziecka, jego funkcjonowania. Określenie mocnych i słabych stron rozwoju , wskazanie ewentualnych dalszych kroków postępowania. (około 45-60 minut)
 6. Wydanie w formie pisemnej informacji o wynikach diagnozy (w tym określenie poziomu rozwoju psychomotorycznego dziecka i wskazanie stopnia ryzyka występowania u niego zaburzeń rozwoju, także ewentualne wskazanie stopnia ryzyka występowania u niego zaburzeń ze spektrum autyzmu ASD– (ostateczną diagnozę zawsze stawia lekarz psychiatra). Przy wykluczeniu zaburzeń z ASD wydanie opinii psychologiczno-pedagogicznej z zaleceniami do pracy w przedszkolu.( dla dzieci uczęszczających do placówki przedszkolnej