REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ ZASADY PŁATNOŚCI I ODWOŁANIA ZAJĘĆ ( od 1.04.2022)

 • Spotkania trwają od 30 do 60 min w zależności od specyfiki zajęć.
 • Opłatę rezerwacyjną na poczet PIERWSZEJ WIZYTY oraz DIAGNOZY wysokości 10% należy wnieść do 48 h przed wizytą –na konto lub w sekretariacie poradni.
  • Brak wniesienia opłaty rezerwacyjnej skutkuje anulowaniem wizyty i zwolnieniem terminu.
  • Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna jeśli odwołanie (także przeniesienie na inny termin) nastąpi w dniu wizyty.
  • Odwołanie PIERWSZEJ WIZYTY oraz DIAGNOZY bez ponoszenia opłat możliwe jest do 24h przed wizytą..
 • Na początku każdego miesiąca ustalana jest ilość zajęć w miesiącu (uwzględniając planowane nieobecności).
 • Opłatę za zajęcia cykliczne wnosi się miesięcznie najpóźniej na 1 zajęciach w miesiącu.
 • Opłaty za kolejne spotkania można wpłacić w sekretariacie ( gotówka lub karta) lub przelewem na konto bankowe
  Numer konta bankowego: ING Bank Śląski 88 1050 1559 1000 0092 2218 5010
  Numer konta znajduje się także na stronie www.psychoterapia.jestemija.pl w zakładce KONTAKT
 • Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie zmniejsza ich ceny, ani odrobienia w innym terminie. Jeśli opóźnienie jest z winy poradni wizyta wykonywana jest wg czasu zajęć.
 • W cenę zajęć indywidualnych wchodzi:. rezerwacja zajęć terapeutycznych w formie bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej w wysokości 10% / 1 zajęcia
 • Zawieszenie zajęć na okres dłuższy niż 2 tygodnie skutkuje uiszczeniem opłaty w wysokości 10% za każdą godzinę nieobecności (z powodu rezerwacji godziny terapeutycznej). Brak tej opłaty spowoduje utratę stałego terminu.
 • W opłatach można uzyskać zniżki wg aktualnego regulaminu. lub promocji Zniżki musza być każdorazowo potwierdzane dokumentem( np. KDR). Regulamin zniżek może ulec zmianie w każdym momencie zgodnie z nową uchwała Rady Pedagogicznej.
 • Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia i po zajęciach odpowiadają prawni opiekunowie.
 • Aby odwołać zajęcia należy skutecznie powiadomić sekretariat o nieobecności: tj należy wysłać SMS-739 069 089 (mail, próba kontaktu telefonicznego nie gwarantuje dotarcia informacji w należytym czasie). Nie należy dzwonić pod ten numer- jest on tylko do SMS owego odwoływania wizyt
 • Można też odwołać wizytę, diagnozę samodzielnie przez portal moment.pl/booksy do 24h przed spotkaniem Zgłoszenie nieobecności tylko specjaliście/terapeucie prowadzącemu zajęcia nie jest wystarczające. Poradnia każdorazowo potwierdza przyjęcie odwołania zajęć-Otrzymanie potwierdzenia SMS oznacza, że zgłoszenie było skuteczne.
 • Każde zajęcia można odwołać najpóźniej do 24h przed planowanym terminem zajęć czy terminem diagnozy, nie ponosząc pełnego kosztu odwołanych zajęć.
 • Odwołanie wizyty w dniu zajęć oraz nieodwołanie skutkuje koniecznością uiszczenia 100% kosztu odwołanych zajęć