WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG W JESTEM I JA NPPP ORAZ PORADNI TERAPEUTYCZNEJ JESTEM I JA

Spotkania trwają od 30 do 90 min w zależności od specyfiki zajęć. Diagnozy mogą trwać do 2h Zajęcia indywidualne i grupowe  w Poradni Jestem i Ja  są odpłatne.

 • Rodzic/ dorosły ma prawo wglądu w kwalifikacje specjalisty.
 • Rodzic ma prawo do odwołania wizyty wg ustalonych zasad
 • Rodzic ma prawo do rezygnacji z kolejnych spotkań w każdym momencie trwania bez okresu wypowiedzenia ( bez kosztowo do 24 h przed kolejnymi zajęciami ) lub z określonym okresem  wypowiedzenia wg umowy.
 • Rodzic ma prawo zmiany terapeuty( lub innego specjalisty ) w każdym momencie trwania terapii ( lub innych spotkań )
 • Rodzic może uzyskać zniżki w opłatach wg aktualnego regulaminu lub promocji. Zniżki muszą być każdorazowo potwierdzane dokumentem ( np. SKR,KDR, KLO ,KSP). Regulamin zniżek może ulec zmianie w każdym momencie zgodnie z nową uchwała Rady Pedagogicznej lub obowiązującą aktualnie umową z SKR lub KDR
 • Rodzic ma prawo upoważnić inne osoby do odbioru dokumentów dziecka ( upoważnienie powinno być wcześniej złożone w formie pisemnej w poradni na odpowiednim formularzu)
 • Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie zmniejsza ich ceny. Jeśli opóźnienie jest z winy poradni wizyta wykonywana jest wg czasu zajęć.
 • Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na diagnozę, zajęcia i po zajęciach odpowiadają prawni opiekunowie.
 • Wizyty w poradni – rejestracja, odwołanie, przełożenie obsługiwane są przez system Booksy.


DIAGNOZY

 • Opłatę rezerwacyjną na poczet DIAGNOZY wysokości 20% należy wnieść z góry( do 48 h przed wizytą) –na konto lub w sekretariacie poradni lub przez system booksy.
 • Wpłata na konto powinna być opisana ; imię i nazwisko dziecka, oraz za jaką usługę- ” za diagnozę „
 • Brak wniesienia opłaty rezerwacyjnej skutkuje anulowaniem wizyty i zwolnieniem terminu.
 • Opłatę rezerwacyjną na poczet kolejnej części diagnozy kilku etapowej wnosi się prze kolejnym etapem
 • Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna jeśli odwołanie (także przeniesienie na inny termin) nastąpi w dniu wizyty.  W przypadku nagłej choroby (wyłącznie poświadczonej zaświadczeniem lekarskim) połowa opłaty rezerwacyjnej ( 10%ceny usługi) zostanie zaliczona na poczet kolejnej rezerwacji. ( której nie mam już możliwości odwołać bez kosztowo w dniu tej kolejnej rezerwacji nawet w przypadku zachorowania)
 • Odwołanie DIAGNOZY (także przesunięcie na inny termin) bez ponoszenia opłat możliwe jest do 24h przed wizytą ( w dniu poprzednim).
 • Dziecko na diagnozę powinno być przyprowadzone zdrowe i wypoczęte.
 • Na spotkanie należy przynieść wszystkie dotychczasowe diagnozy, opinie ze szkoły przedszkola itp
 • Dodatkowe spotkania po zakończeniu procesu diagnostycznego np w celu dodatkowego szczegółowego omówienia opinii lub innych wynikłych w czasie diagnozy spraw są traktowane jako konsultacje ( osobno płatne wg cennika za konsultacje z danym specjalistą )
 • Opinie , informacje o wynikach diagnozy wydawane są zazwyczaj do 2 tyg. od ostatniego badania, wyjątkiem jest sytuacja w której czekamy na wyniki dodatkowych konsultacji
 • Opinia wydana „pilnie” do 2 dni roboczych  jest dodatkowo płatna wg cennika.
 • Wysłanie opinii pocztą jest dodatkowo płatne ( proszę zgłosić to przed badaniem). Nie wysyłamy opinii mailem
 • Wydanie opinii następuje na pisemny  wniosek złożony przez opiekuna prawnego / rodzica po ostatniej diagnozie. 
 • Rejestracja wizyty jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na pozyskanie i wykorzystanie do obsługi wizyty danych osobowych tj nazwisko imię dziecka, nr telefonu oraz mail


PIERWSZA WIZYTA / KONSULTACJA (jednorazowa)

 • Opłatę rezerwacyjną na poczet PIERWSZEJ WIZYTY wysokości 100% należy wnieść z góry (do 48 h przed wizytą )–na konto lub w sekretariacie poradni lub przez system booksy
 • Wpłata na konto powinna być opisana ; imię i nazwisko dziecka, oraz „za wizyte w dniu ….„
 • Brak wniesienia opłaty rezerwacyjnej skutkuje anulowaniem wizyty i zwolnieniem terminu.
 • Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna jeśli odwołanie (także przeniesienie na inny termin) nastąpi w dniu wizyty.
  W przypadku nagłej choroby (wyłącznie poświadczonej zaświadczeniem lekarskim) 90% opłaty rezerwacyjnej zostanie zaliczona na poczet kolejnej rezerwacji
 • Odwołanie PIERWSZEJ WIZYTY/ Jednorazowej KONSULTACJI ( także przeniesienie na inny termin) bez ponoszenia opłat możliwe jest do 24h  przed wizytą ( w dniu poprzednim). Wyjątkiem jest wizyta, która była już przenoszona – odwołanie przeniesionej wizyty lub kolejne jej przeniesienie skutkuje pobraniem opłaty rezerwacyjnej 10 % niezależnie od czasu odwołania/ przeniesienia
 • Na pierwsze spotkanie w sprawie dziecka  przychodzą zawsze tylko rodzice. Chyba, że zostało ustalone inaczej w sekretariacie podczas rejestracji.
 • Na spotkanie należy przynieść wszystkie dotychczasowe diagnozy, opinie ze szkoły przedszkola itp.
 • Wydanie informacji z konsultacji  następuje na pisemny  wniosek złożony przez opiekuna prawnego / rodzica po co najmniej 3 spotkaniach z dzieckiem. Informacja taka jest płatna. W przypadku jednorazowej konsultacji wydajemy wyłącznie zaświadczenie o skorzystaniu z tej formy pomocy. Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy jest bezpłatne 
 • Informacje z konsultacji  wydawane są zazwyczaj do 2 tyg. od złożenia wniosku 
  Wysłanie informacji/ zaświadczenia  pocztą jest dodatkowo płatne ( proszę zgłosić to przed spotkaniem. Nie wysyłamy dokumentów mailem
 • Rejestracja wizyty jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na pozyskanie i wykorzystanie do obsługi wizyty danych osobowych tj nazwisko imię dziecka, nr telefonu oraz mail

SPOTKANIA CYKLICZNE ( cotygodniowe ) lub KOLEJNE( w czasie diagnozowania sytuacji)

 • Opłaty za kolejne spotkania wnosi się PRZED SPOTKANIEM. w sekretariacie ( gotówka lub karta) lub przelewem na konto bankowe lub przez system booksy. Numer konta bankowego:ING Bank Śląski 88 1050 1559 1000 0092 2218 5010

Numer konta znajduje się także na stronie www.psychoterapia.jestemija.pl w zakładce KONTAKT

 • Jeśli zajęcia opłacane są on line ( przelew, system booksy) wpłata powinna wpłynąć najpóźniej  dzień wcześniej.
 • Wpłata na konto powinna być opisana   :” imię i nazwisko dziecka, oraz „za wizytę w dniu ….„
 • Opłaty za kilka wizyt w dany tygodniu powinny być wpłacone osobnym przelewem lub dokładnie opisane ( imię i nazwisko dziecka, za nazwa usługi w dniu data, kwota…..„ oraz „za nazwa usługi w dniu data kwota…..„
 • Brak wpłaty przed zajęciami  może być powodem nie przyjęcia dziecka/klienta dorosłego na zajęcia, gdyż skutkuje anulowaniem wizyty.
 • Nie przyjmujemy wpłat miesięcznych oraz za kolejne zajęcia ( wyjątek opłata rezerwacyjna)
 • W cenę zajęć indywidualnych wchodzi rezerwacja zajęć terapeutycznych w formie bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej w wysokości 10% / 1 zajęcia jednak nie więcej niż 20 zł. 

Opłata wnoszona jest za każde zajęcia tzn. także w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach. Opłatę należy wnieść niezwłocznie – bez wezwania do zapłaty-w przypadku nagłego odwołania zajęć lub z góry jeśli nieobecność jest planowana. Nie wniesienie opłaty skutkuje zwolnieniem stałego terminu wizyt.

 • Nieodwołanie wizyty w dniu poprzednim -24h- ( SMSem lub przez booksy) skutkuje koniecznością uiszczenia  100% kosztu odwołanych zajęć. W przypadku nagłej choroby (wyłącznie poświadczonej zaświadczeniem lekarskim) należy opłacić tylko  rezerwację terminu
 • Dziecko/Dorosły przychodząc na wizytę powinien być zdrowe/y. Jeśli dziecko/dorosły ma widoczne objawy infekcji , terapeuta może przerwać zajęcia. W takiej sytuacji przedstawiciel ustawowy/opiekun dziecka jest zobowiązany do uregulowania całej należności za spotkanie
 • W sytuacjach szczególnych, gdy zachowanie dziecka uniemożliwia wykonywanie terapii, terapeuta może przerwać zajęcia. W takiej sytuacji przedstawiciel ustawowy/opiekun dziecka jest zobowiązany do uregulowania całej należności za spotkanie
 • Opinie , informacje z zajęć ( spotkań) wydawane są nie później niż 2 m-ce od zakończenia zajęć/terapii .
  • Opinie , informacje z zajęć ( spotkań) wydawane są w ciągu 2 tyg.( max do miesiąca). od złożenia wniosku jednak nie później niż 2 m-ce od zakończenia zajęć/terapii .
  • Opinia wydana „pilnie” do 2 dni jest dodatkowo płatna wg cennika.
  • Wysłanie opinii pocztą jest dodatkowo płatne ( proszę zgłosić w sekretariacie ). Nie wysyłamy opinii mailem
  • Wydanie opinii itd. następuje na pisemny  wniosek złożony przez opiekuna prawnego / rodzica po ostatniej diagnozie
 • W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu z zajęć  należy wyrazić pisemną zgodę na „samodzielny powrót do domu”
 • Rodzic ma prawo do  całkowitej rezygnacji z usług jednak w sytuacji zakończenia terapii zobowiązany jest do konsultacji podsumowującej prace dziecka. Osoba dorosła ma prawo do rezygnacja z usług w każdym momencie bez konieczności odbywania spotkania kończącego współprace


ODWOŁANIE WIZYTY( podsumowanie)

 • Aby odwołać zajęcia należy skutecznie powiadomić sekretariat o nieobecności: tj należy wysłać SMS- 739 069 089 (mail, próba kontaktu telefonicznego nie gwarantuje dotarcia informacji w należytym czasie). Nie należy dzwonić pod ten numer- jest on tylko do SMS owego odwoływania wizyt
 • Zgłoszenie nieobecności tylko specjaliście/ terapeucie prowadzącemu zajęcia nie jest wystarczające. Poradnia każdorazowo potwierdza przyjęcie odwołania zajęć-Otrzymanie potwierdzenia SMS oznacza, że zgłoszenie było skuteczne. Nie potwierdzamy odwołań zrobionych przez system booksy ( robi to system)
 • Nieodwołanie wizyty w dniu poprzednim -24h- ( SMSem lub przez booksy) skutkuje koniecznością uiszczenia  100% kosztu odwołanych zajęć ( uwzględniając w/w wyjątki)
 • Nieprzestrzeganie w/w zasad oraz powtarzająca się absencja (np. stale  co 2-3 tygodnie) na zajęciach, skutecznie zakłócająca realizację planu terapeutycznego, może być powodem naszej rezygnacji z prowadzenia zajęć/terapii z dzieckiem czy osoba dorosłą.

GRUPY

 • Praca grup odbywa się zgodnie z „Harmonogramem pracy” danej grupy, a opłaty za zajęcia wnoszone są wg odrębnej umowy
  Obowiązuje od 1.10.2022  31.08.2023 
  Jednocześnie decyzja RP  nie obowiązują inne regulaminy .Jednak zachowane zostają przywilej  „raz na 30dni” oraz „1 wizyta w m-cu” dla wszystkich którzy podpisali wcześniejsze regulaminy i przestrzegali warunków umowy. Przywilej zostanie wypowiedziany jeśli strona ( Rodzice ) nie będzie  dotrzymywać warunków  umowy