Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna 

Chcesz żeby Twoje dziecko wykorzystywało cały swój potencjał? Lepiej czytało, rozumiało to co czyta , łatwiej się uczyło, lepiej liczyło, radziło sobie z wymaganiami stawianymi prze nauczycieli, lepiej się koncentrowało ? Jeśli na niektóre z tych pytan odpowiedziałeś „tak”„Mogę i potrafię „ to zajęcia dla Twojego dziecka.

Terapia pedagogiczna często nazywana zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi) czyli zajęcia indywidualne:

 • dla dzieci doświadczających trudności szkolnych
 • dla dzieci w wieku przedszkolnym, które potrzebują wsparcia by opanować umiejętności niezbędne w późniejszej rzeczywistości szkolnej.

Zajęcia te wspomagają  dzieci mające specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia (a więc problemy np. z: czytaniem, pisaniem, myleniem podobnych liter, stosowaniem reguł ortograficznych, rozumieniem czytanego tekstu, niskim poziomem grafomotorycznym, koncentracją uwagi, pamięcią) , które potrzebują  specjalistycznej terapii aby móc lepiej funkcjonować tak w środowisku szkolnym.

Są to zajęcia w pełni dostosowane do konkretnego dziecka, nie ma schematów i jednej słusznej koncepcji. Dla każdego dziecka opracowuje się  indywidualny program terapeutyczny dlatego zazwyczaj na początku jest diagnoza pedagogiczna (chyba że dziecko posiada już opinię lub wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznej) Częstotliwość spotkań jest dostosowana do indywidualnych  możliwości dziecka i jego potrzeb, jednak spotkania powinny się odbywać regularnie np. co tydzień.

Terapia skierowana jest do dzieci, którym trudniej jest osiągnąć sukcesy w szkole. W szczególności poleca się ją dla dzieci, które mają:

 • trudności w nauce czytania i pisania, liczenia,
 • problemy z koncentracją uwagi,
 • trudności w uczeniu się matematyki,
 • zaburzone spostrzeganie i pamięć słuchową,
 • zaburzoną orientacji przestrzenną i lateralizację,
 • zaburzene spostrzeganie i pamięć wzrokową,
 • zaburzony słuch fonematyczny,
 • „brzydko piszą”
 • wolniej się uczą.

Celem zajęć może też być wspomaganie rozwoju dzieci pod kątem stymulowania i usprawniania funkcji pozwalających wykształcić gotowość (dojrzałość) szkolną.

Terapia pedagogiczna powoduje  wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, eliminowanie niepowodzeń szkolnych i ich negatywnych konsekwencji emocjonalnych, społecznych.

W czasie zajęć stosuje się różnorodne i urozmaicone formy pracy i metody pomocy, oraz wprowadza się różne techniki stymulujące rozwój umiejętności przydatnych w życiu szkolnym np.: elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, muzykoterapii, terapii ręki, sensoplastyki, arterapii, bajkoterapii, Kinezjologii Edukacyjnej, Integracji Sensorycznej, a także różnego rodzaju techniki relaksacyjne

Prowadzimy także zajęcia grupowe- MOGĘ i POTRAFIĘ