Wizyty

Podjęcie decyzji o skorzystaniu z naszych usług oznacza akceptację warunków świadczenia usług ( WŚU) oraz polityki prywatności.
Warunki świadczenia usług obowiązują od 1.09.2023 -31.08.2024

Warunki świadczenia usług W PORADNI NPPP ORAZ PORADNI TERAPEUTYCZNEJ JESTEM I JA /SPOTKANIA CYKLICZNE lub KOLEJNE)

 • Spotkania trwają od 30 do 90 min w zależności od specyfiki zajęć. Diagnozy mogą trwać do 2h
 • Zajęcia indywidualne i grupowe w Poradni Jestem i Ja są odpłatne.
 • Rodzic/ dorosły ma prawo wglądu w kwalifikacje specjalisty.
 • Rodzic/dorosły ma prawo do odwołania wizyty wg ustalonych zasad
 • Rodzic/dorosły ma prawo do rezygnacji z kolejnych spotkań w każdym momencie trwania bez okresu wypowiedzenia ( bez kosztowo do 24 h przed kolejnymi zajęciami ) lub z określonym okresem wypowiedzenia wg umowy.
 • Rodzic ma prawo zmiany terapeuty( lub innego specjalisty ) w każdym momencie trwania terapii ( lub innych spotkań )
 • Rodzic może uzyskać zniżki w opłatach wg aktualnego regulaminu lub promocji. Zniżki muszą być każdorazowo potwierdzane dokumentem ( np. SKR,KDR, KLO ,KSP). Regulamin zniżek może ulec zmianie w każdym momencie zgodnie z nową uchwała Rady Pedagogicznej lub obowiązującą aktualnie umową z SKR lub KDR
 • Rodzic ma prawo upoważnić inne osoby do odbioru dokumentów dziecka ( upoważnienie powinno być wcześniej złożone w formie pisemnej w poradni na odpowiednim formularzu)
 • Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie zmniejsza ich ceny. Jeśli opóźnienie jest z winy poradni wizyta wykonywana jest wg czasu zajęć.
 • Za bezpieczeństwo oraz za wyrządzone szkody przez dziecko oczekujące na diagnozę, zajęcia i po zajęciach odpowiadają prawni opiekunowie.
 • Wizyty w poradni – rejestracja, odwołanie, przełożenie obsługiwane są przez system Booksy.
 • Opłaty za kolejne spotkania wnosi się PRZED SPOTKANIEM. w sekretariacie ( gotówka lub karta) lub przelewem na konto bankowe lub przez system booksy. Numer konta bankowego: ING Bank Śląski 88 1050 1559 1000 0092 2218 5010

Numer konta znajduje się także na stronie www.psychoterapia.jestemija.pl w zakładce KONTAKT

 • Jeśli zajęcia opłacane są on line ( przelew, system booksy) wpłata powinna wpłynąć najpóźniej dzień wcześniej. Brak wpłaty oznacza nie wpuszczenie dziecka na zajęciaaby uniknąć takiej sytuacji warto by dziecko miało przy sobie potwierdzenie wpłaty
 • Wpłata na konto powinna być opisana :” imię i nazwisko dziecka, oraz „za wizytę w dniu ….„
 • Opłaty za kilka wizyt w dany tygodniu powinny być wpłacone osobnym przelewem lub dokładnie opisane ( imię i nazwisko dziecka, za nazwa usługi w dniu data, kwota…..„ oraz „za nazwa usługi w dniu data kwota…..„
 • W cenę zajęć indywidualnych wchodzi rezerwacja zajęć terapeutycznych w formie bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej w wysokości 10zł

Opłata wnoszona jest za każde zajęcia tzn. także za odwołane wg  regulaminu ( 24h) oraz w przypadku usprawiedliwionych nieobecności dziecka/dorosłego na zajęciach. Opłatę należy wnieść niezwłocznie – bez wezwania do zapłaty-w przypadku nagłego odwołania zajęć lub z góry jeśli nieobecność jest planowana. Nie wniesienie opłaty skutkuje zwolnieniem stałego terminu wizyt.

 • Opłata rezerwacyjna może nie być pobierana jeśli klient rejestruje się na wizyty w miarę wolnych terminów. Jednak poradnia nie gwarantuje wtedy dostępności specjalisty.
 • Nie pobieramy opłaty rezerwacyjnej za dni kiedy specjalista jest nieobecny lub poradnia jest zamknięta
 • Nieodwołanie wizyty w dniu poprzednim -24h- ( SMSem lub przez booksy) skutkuje koniecznością uiszczenia 100% kosztu odwołanych zajęć. W przypadku nagłej choroby (wyłącznie poświadczonej zaświadczeniem lekarskim) należy opłacić tylko rezerwację terminu
 • Dziecko/Dorosły przychodząc na wizytę powinien być zdrowe/y. Jeśli dziecko/dorosły ma widoczne objawy infekcji , terapeuta może przerwać zajęcia. W takiej sytuacji przedstawiciel ustawowy/opiekun dziecka jest zobowiązany do uregulowania całej należności za spotkanie
 • W sytuacjach szczególnych, gdy zachowanie dziecka uniemożliwia wykonywanie terapii, terapeuta może przerwać zajęcia. W takiej sytuacji przedstawiciel ustawowy/opiekun dziecka jest zobowiązany do uregulowania całej należności za spotkanie
 • Opinie , informacje z zajęć ( spotkań) wydawane są nie później niż 2 m-ce od zakończenia zajęć/terapii.(Opłata wg cennika )
  • Opinie , informacje z zajęć ( spotkań) wydawane są w ciągu 2 tyg.( max do miesiąca). od złożenia wniosku jednak nie później niż 2 m-ce od zakończenia zajęć/terapii .
  • Opinia wydana „pilnie” do 2 dni „roboczych” jest dodatkowo płatna wg cennika.
  • Wysłanie opinii pocztą jest dodatkowo płatne ( proszę zgłosić w sekretariacie ). Nie wysyłamy opinii mailem
  • Wydanie opinii itd. następuje na pisemny wniosek złożony przez opiekuna prawnego / rodzica po ostatniej diagnozie
 • W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu z zajęć należy wyrazić pisemną zgodę na „samodzielny powrót do domu”
 • Rodzic ma prawo do całkowitej rezygnacji z usług jednak w sytuacji zakończenia terapii zobowiązany jest do konsultacji podsumowującej prace dziecka.

Osoba dorosła ma prawo do rezygnacja z usług w każdym momencie bez konieczności odbywania spotkania kończącego współprace
ODWOŁANIE WIZYTY

 • Aby odwołać zajęcia należy skutecznie powiadomić sekretariat o nieobecności: tj należy wysłać SMS- 739 069 089 (mail, próba kontaktu telefonicznego nie gwarantuje dotarcia informacji w należytym czasie). Nie należy dzwonić pod ten numer- jest on tylko do SMS owego odwoływania wizyt
 • Można też odwołać wizytę, diagnozę samodzielnie przez portal booksy do 24h przed spotkaniem
 • Zgłoszenie nieobecności tylko specjaliście/ terapeucie prowadzącemu zajęcia nie jest wystarczające. Poradnia każdorazowo potwierdza przyjęcie odwołania zajęć-Otrzymanie potwierdzenia SMS oznacza, że zgłoszenie było skuteczne. Nie potwierdzamy odwołań zrobionych przez system booksy
 • Nieodwołanie wizyty w dniu poprzednim -24h- ( SMSem lub przez booksy) skutkuje koniecznością uiszczenia 100% kosztu odwołanych zajęć ( uwzględniając w/w wyjątki)


FAKTURY
Faktury wydawane są do 3 miesięcy od wizyty na podstawie zwróconego dowodu sprzedaży

Cały regulamin znajduje się na stronie www.psychoterapia
Polityka prywatności : (RODO) Polityka prywatności. – Jestem i Ja – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Ważne informacje
Informujemy, ze 23h przed wizytą wysyłamy SMS przypominające o wizycie gdzie podany jest nr do odwołań.
Godzina wizyt jest stała, przypisana wyłącznie Państwu i specjalnie dla Państwa rezerwowana na kilka wizyt „do przodu”. Nie oferujemy tej godziny nikomu gdyż nie możemy zapewnić tej osobie kontynuacji