Wizyty

Warunki świadczenia usług obowiązują od 1.03.24/ SPOTKANIA CYKLICZNE ZE STAŁYM TERMINEM

 1. Warunki ogólne
  • Spotkania trwają od 30 do 120 min w zależności od specyfiki zajęć
  • Zajęcia indywidualne i grupowe w Poradni Jestem i Ja są odpłatne
  • Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie zmniejsza ich ceny. Jeśli opóźnienie jest z winy poradni wizyta wykonywana jest wg czasu zajęć.
  • Za bezpieczeństwo oraz za wyrządzone szkody przez dziecko oczekujące na diagnozę, zajęcia i po zajęciach odpowiadają prawni opiekunowie. Bardzo prosimy o zapewnienie opieki dzieciom które mają oczekiwać na Rodzica w czasie konsultacji czy spotkania ze specjalistą
  • Wizyty w poradni – rejestracja, odwołanie, przełożenie obsługiwane są przez system Booksy.
 2. Rodzic/Opiekun prawny/ Dorosły
  • Rodzic/ dorosły ma prawo wglądu w kwalifikacje specjalisty.
  • Rodzic ma prawo do informacji o przebiegu terapii dziecka( zgodnej z zasadami etyki zawodowej psychologa/specjalisty) Powinien w tym celu umówić się na osobne spotkanie ze specjalistą.
  • W terapii SI rediagnozy wykonuje się kończąc terapię oraz obowiązkowo na koniec roku szkolnego nie wcześniej jednak niż po 6m-cach uczęszczania na zajęcia. Z rediagnozy sporządzana jest pisemna informacja  dla Rodzica. Rodzic może też umówić się dodatkowo na konsultacje ze specjalistą prowadzącym zajęcia z dzieckiem
  • Rodzic/dorosły ma prawo do odwołania wizyty wg ustalonych zasad( jak pkt 4)
  • Rodzic  ma prawo do rezygnacji z kolejnych spotkań w każdym momencie trwania umowy bez okresu wypowiedzenia ( bez kosztowo do 24 h przed kolejnymi zajęciami ) lub z określonym okresem wypowiedzenia wg umowy. W sytuacji zakończenia terapii zobowiązany jest do konsultacji podsumowującej pracę dziecka
  • W sytuacji zakończenia terapii SI(rezygnacja lub ukończenie terapii) wykonujemy  rediagnozę z informacją pisemną z diagnozy nie wcześniej jednak niż po 6 m-cach uczęszczania na zajęcia lub od ostatniej rediagnozy
  • Osoba dorosła ma prawo do rezygnacja z usług w każdym momencie bez konieczności odbywania spotkania kończącego współpracę.
  • Rodzic/Dorosły  ma prawo zmiany terapeuty( lub innego specjalisty ) w każdym momencie trwania terapii ( lub innych spotkań )
  • Rodzic/Dorosły może uzyskać zniżki w opłatach wg aktualnego regulaminu lub promocji. Zniżki muszą być każdorazowo potwierdzane dokumentem ( np. SKR,KDR, KLO ,KSP). Regulamin zniżek może ulec zmianie w każdym momencie
  • Rodzic/Dorosły ma prawo upoważnić inne osoby do odbioru opinii itp dziecka ( upoważnienie powinno być wcześniej złożone w formie pisemnej w poradni)
  • Rodzic/Dorosły  ma prawo do 5%z zniżki na przeniesione spotkanie ze specjalistą jeśli spotkanie zostało odwołane przez poradnię w dniu ich wizyty ze względu na niedyspozycję specjalisty ( nie dotyczy sytuacji nadzwyczajnych typu pandemia itp.)
 3. Opłaty
  • Opłaty za kolejne spotkania wnosi się PRZED SPOTKANIEM w sekretariacie ( gotówka lub karta) lub przelewem na konto bankowe lub wyjątkowo przez system booksy. Numer konta bankowego: ING Bank Śląski 88 1050 1559 1000 0092 2218 5010 Numer konta znajduje się także na stronie www.psychoterapia.jestemija.pl w zakładce KONTAKT
  • Jeśli zajęcia opłacane są on line ( przelew, system booksy) wpłata powinna wpłynąć najpóźniej dzień wcześniej do godziny 18. Brak wpłaty oznacza odwołanie zajęć i nie wpuszczenie dziecka na zajęcia
   Wpłata na konto powinna być opisana :” imię i nazwisko dziecka, oraz „za wizytę w dniu ….„
  • Opłaty za kilka wizyt powinny być wpłacone osobnym przelewem i opisane j.w., jedynie opłaty za karnet powinny być przelane 1 wpłatą
  • Przedpłaty za więcej niż 1 zajęcia mogą być opłacone tylko w formie zakupu karnetu, który okazujemy przed zajęciami w sekretariacie ( lub specjaliście w Grow Up)
  • Rodzic deklaruje formę opłaty za zajęcia w sekretariacie.
 4. Odwołanie wizyt
  • Aby odwołać zajęcia należy skutecznie powiadomić sekretariat o nieobecności: tj
   pon-pt w godz: 11-18 wysłać SMS- 739 069 089  Nie należy dzwonić pod ten numer- jest on tylko do SMS owego odwoływania wizyt
   Między godziną 18-11 oraz w soboty, niedziel i święta prosimy o informację na maila jestemijaporadnia@gmail.com
   Lub samodzielnie przez system booksy
  • Poradnia każdorazowo potwierdza przyjęcie odwołania zajęć-otrzymanie potwierdzenia SMS -em lub mailem oznacza, że zgłoszenie dotarło. Nie potwierdzamy odwołań zrobionych po przez system booksy
  • Nieodwołanie wizyty w dniu poprzednim -24h- ( SMSem lub przez booksy) skutkuje koniecznością uiszczenia 100% kosztu odwołanych zajęć. W przypadku nagłej choroby (wyłącznie poświadczonej zaświadczeniem lekarskim itp) nie pobieramy opłaty
 5. Nieobecności
  • Ze względu na proces terapeutyczny dopuszcza się 2 nieobecności z rzędu na zajęciach.
  • W przypadku trzeciej nieobecności (w ciągu 30 dni) termin jest uwalniany i poradnia nie gwarantuje dostępności specjalisty
  • Zgłoszenie nieobecności tylko specjaliście/ terapeucie prowadzącemu zajęcia nie jest wystarczające.
  • W cenę zajęć indywidualnych wchodzi opłata rezerwacyjna. Termin który Państwu rezerwujemy jest w stały**, przypisany do klienta – gwarantuje to stałą dostępność specjalisty.
  • Przy trzeciej nieobecności w ciągu 30 dni***  aby utrzymać termin i dostępność specjalisty należy wnieść opłatę rezerwacyjną.
  • Opłatę należy wnieść niezwłocznie – bez wezwania do zapłaty-w przypadku nagłego odwołania zajęć lub z góry jeśli nieobecność jest planowana. Opłata dotyczy każdych zajęć od trzeciej nieobecności w ciągu 30 dni
  • Opłata rezerwacyjna wynosi 20% ceny zajęć.
  • Nie wniesienie opłaty w terminie skutkuje zwolnieniem stałego terminu wizyt. Od tego momentu należy umawiać wizyty przez system booksy w miarę dostępności specjalisty.
  • W sytuacjach szczególnych, gdy dziecko nie uczęszcza regularnie na zajęcia i zakłóca to proces terapeutyczny poradnia zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze świadczenia usługi na rzecz klienta.
 6. Inne
  • Dziecko/Dorosły przychodząc na wizytę powinien być zdrowe/y. Jeśli dziecko/dorosły ma widoczne objawy infekcji , terapeuta może przerwać zajęcia. W takiej sytuacji przedstawiciel ustawowy/opiekun dziecka jest zobowiązany do uregulowania całej należności za spotkanie
  • W sytuacjach szczególnych, gdy zachowanie dziecka uniemożliwia wykonywanie terapii, terapeuta może przerwać zajęcia. W takiej sytuacji przedstawiciel ustawowy/opiekun dziecka jest zobowiązany do uregulowania całej należności za spotkanie
  • Opinie , informacje z zajęć ( spotkań) wydawane są nie później niż 2 m-ce od zakończenia zajęć/terapii.(Opłata wg cennika )
   • Opinie , informacje z zajęć ( spotkań) wydawane są w ciągu 2 tyg.( max do miesiąca). od złożenia wniosku jednak nie później niż 2 m-ce od zakończenia zajęć/terapii .
   • Opinia wydana „pilnie” do 3 dni „roboczych” jest dodatkowo płatna wg cennika.
   • Nie wysyłamy opinii itp. mailem ani pocztą
   • Wydanie opinii itd. następuje na pisemny wniosek złożony przez opiekuna prawnego / rodzica
  • W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu z zajęć należy wyrazić pisemną zgodę na „samodzielny powrót do domu”
  • Faktury wydawane są do 3 miesięcy od wizyty na podstawie zwróconego paragonu

**stały termin oznacza gwarantowanie czasu specjalisty w konkretnym dniu i o konkretnej godzinie w dniach w których świadczy on usługi. Poradnia zastrzega sobie prawo proponowania jednorazowych zmian w danym tygodniu  np. godziny czy dnia  jednak zmiana nastąpi tylko w przypadku akceptacji Klienta

***także za odwołane wg regulaminu ( 24h) oraz w przypadku usprawiedliwionych nieobecności dziecka/dorosłego )na zajęciach,