Pierwsza wizyta/konsultacja

Konsultacja lub pierwsza wizyta ( +-4spotkania diagnozujące sytuacje) przed podjęciem terapii, psychoterapii, wsparcia itd.

 • Spotkania trwają od 30 do 90 min w zależności od specyfiki zajęć.
 • Rodzic/ dorosły ma prawo wglądu w kwalifikacje specjalisty.
 • Zajęcia indywidualne i grupowe w Poradni Jestem i Ja są odpłatne.
 • W opłatach można uzyskać zniżki wg aktualnego regulaminu lub promocji. Zniżki musza być każdorazowo potwierdzane dokumentem( np. SKR,KDR). Regulamin zniżek może ulec zmianie w każdym momencie zgodnie z nową uchwała Rady Pedagogicznej.
 • Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie zmniejsza ich ceny. Jeśli opóźnienie jest z winy poradni wizyta wykonywana jest wg czasu zajęć.
 • Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na diagnozę, zajęcia i po zajęciach odpowiadają prawni opiekunowie.
 • Wizyty w poradni – rejestracja, odwołanie, przełożenie obsługiwane są przez system Booksy.
 • Rejestracja wizyty jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na pozyskanie i wykorzystanie do obsługi wizyty danych osobowych tj nazwisko imię dziecka, nr telefonu oraz mail
 • Opłatę rezerwacyjną na poczet PIERWSZEJ WIZYTY wysokości 100 zł należy wnieść z góry (do 48 h po rejestracji )–na konto lub w sekretariacie poradni lub przez system booksy

Konto :88 1050 1559 1000 0092 2218 5010

 • Wpłata na konto powinna być opisana ;

imię i nazwisko dziecka, oraz „za wizyte w dniu ….„

 • Brak wniesienia opłaty rezerwacyjnej skutkuje anulowaniem wizyty i zwolnieniem terminu.
 • Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna jeśli odwołanie (także przeniesienie na inny termin) nastąpi w dniu wizyty.
  W przypadku nagłej choroby (wyłącznie poświadczonej zaświadczeniem lekarskim) zostanie pobrana opłata 10zł
 • Odwołanie PIERWSZEJ WIZYTY/ Jednorazowej KONSULTACJI ( także przeniesienie na inny termin) bez ponoszenia opłat możliwe jest do 48h przed wizytą. Odwołanie w DNIU POPRZEDZAJĄCYM wizytę skutkuje pobraniem opłaty 10zl. Przeniesienie na inny termin jest bezpłatne.
 • Odwołanie PIERWSZEJ WIZYTY /KONSULTACJI która była już przenoszona – odwołanie przeniesionej wizyty lub kolejne jej przeniesienie skutkuje pobraniem 20 zł niezależnie od czasu odwołania/ przeniesienia
 • Wizyta która nie została SKUTECZNIE odwołana( jak opisno poniżej )skutkuje koniecznością jej opłacenia
 • Na pierwsze spotkanie w sprawie dziecka przychodzą zawsze tylko rodzice. Chyba, że zostało ustalone inaczej w sekretariacie podczas rejestracji.
 • Zazwyczaj kolejne 3 wizyty są spotkaniami diagnozującymi (problem, sytuacje). Po nich następuje ustalenie z rodzicami dalsze działania
 • Na spotkanie należy przynieść KSERO wszystkich dotychczasowe diagnozy, opinie ze szkoły przedszkola itp.
 • Wydanie informacji z konsultacji następuje na pisemny wniosek złożony przez opiekuna prawnego / rodzica po co najmniej 3 spotkaniach z dzieckiem. Informacja taka jest płatna wg cennika . W przypadku jednorazowej konsultacji wydajemy wyłącznie zaświadczenie o skorzystaniu z tej formy pomocy. Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy jest bezpłatne
 • Informacje z konsultacji wydawane są zazwyczaj do 2 tyg. od złożenia wniosku( administracyjnie do 30dni) Wysłanie informacji/ zaświadczenia pocztą jest dodatkowo płatne ( proszę zgłosić to przed spotkaniem. Nie wysyłamy dokumentów mailem.
 • Aby odwołać zajęcia należy skutecznie powiadomić sekretariat o nieobecności: tj należy wysłać SMS- 739 069 089 (mail, próba kontaktu telefonicznego nie gwarantuje dotarcia informacji w należytym czasie). Nie należy dzwonić pod ten numer- jest on tylko do SMS owego odwoływania wizyt
 • Rodzic ma prawo upoważnić inne osoby do odbioru dokumentów dziecka ( upoważnienie powinno być wcześniej złożone w formie pisemnej w poradni na odpowiednim formularzu)

FAKTURY
Faktury wydawane są do 3 miesięcy od wizyty na podstawie zwróconego dowodu sprzedaży