REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ indywidualnych i grupowych oraz diagnoz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Jestem i Ja w Szczecinie

(Umowa na świadczenie usług)

§1

 1. JESTEM I JA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa w oparciu o wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Miasta Szczecin nr WOś-II.4430.696.2016., nadzór nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
 2. Siedziba Poradni znajduje się w Szczecinie przy ul .Łabędzia 42/1

§2

 1. Poradnia udziela pomocy dzieciom i rodzicom wg aktualnej oferty (dalej „Oferta”).
 2. Oferta dostępna jest w siedzibie Poradni oraz na stronie internetowej, pod adresem www.psychoterapia.jestemija.pl.
 3. Poradnia zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty w każdej chwili, w szczególności poprzez dodawanie lub rezygnowanie ze świadczenia wybranych zajęć, jak również poprzez wprowadzanie modyfikacji cen za wykonywane zajęcia. W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec miesiąca.
 4. Zajęcia terapeutyczne oraz diagnozy przeprowadzane są na zlecenie rodzica/opiekuna prawnego (dalej ‚Opiekun’) dziecka (dalej ‚Dziecko’)
 5. Opiekun zobowiązany jest do przekazania Poradni wszystkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej Dziecka oraz ujawnienia wszelkich informacji mogących mieć wpływ na:
  – decyzję Poradni, co do możliwości przeprowadzenia zajęć z Dzieckiem -stanowisko w sprawie w diagnozie( np. przyniesienie wcześniejszych opinii lub aktualnych wyników badań, powiedzieć o zachowaniach/objawach, przyjmowanych lekach, chorobach przewlekłych (np. alergiach,)

§3

1. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 12:00 a 18:00, oraz poza tymi godzinami zgodnie z potrzebami klientów i możliwościami specjalistów z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

2. Poza godzinami otwarcia Poradni istnieje możliwość umówienia indywidualnych godzin zajęć i przeprowadzenie wybranych zajęć terapeutycznych ( między godzina 8.00-20.00) zgodnie z możliwościami specjalistów. 

3 W okresach świątecznych, wakacyjnych, feryjnych poradnia może być czynna w innych godzinach niż zazwyczaj – informacja o tym zawsze znajduje się na stronie fb poradni

§4

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE, GRUPOWE, HYBRYDOWE

 1. Zajęcia indywidualne trwają od 30 do 90 minut, w zależności od ich rodzaju.*
 2. Zajęcia mogą odbywać się w formie indywidualnych, grupowych lub hybrydowych** spotkań z dzieckiem, jednorazowych konsultacji dla rodziców lub indywidualnych spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców w ramach procesu terapeutycznego oraz indywidualnych spotkań dla dorosłych
 3. Rodzic/opiekun ma prawo zapoznać się z kwalifikacjami specjalisty prowadzącego zajęcia z jego dzieckiem.
 4. Terapia – indywidualna i grupowa – są poprzedzone wywiadem z rodzicem/opiekunem oraz diagnozą funkcjonowania dziecka. Na podstawie danych zebranych podczas wywiadu i diagnozy terapeuta ustala z rodzicem/opiekunem plan pracy z dzieckiem.
 5. Także ”pojedyncze” spotkania z dzieckiem poprzedzone są ZAWSZE najpierw spotkaniem z rodzicem/ami (na pierwsze spotkanie przychodzą TYLKO SAMI rodzice)
 6. Obowiązuje zasada, iż w terapii mogą uczestniczyć dzieci bez infekcji. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji terapeuta ma prawo odmówić przeprowadzenie terapii. W takim wypadku opłata za to spotkanie zostanie naliczona wg obowiązujących stawek.
 7. Rodzic ma prawo do informacji o przebiegu terapii, spotkań.  Terapeuta prowadzący informuje rodzica/opiekuna o przebiegu i postępach terapii zgodnie z etyką zawodową .
 8. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń specjalisty/terapeuty prowadzącego dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem w domu. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.
 9. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do informowania o podejmowanych równolegle innych oddziaływaniach terapeutycznych, w których uczestniczy dziecko.
 10. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wykonania dodatkowych czynności zleconych przez terapeutę prowadzącego, np. specjalistycznych konsultacji, badań lekarskich.
 11. Rodzic zobowiązuje się do przyprowadzania dziecka regularnie na zajęcia.
 12. W trakcie sesji/spotkań/terapii dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali, przerw w zajęciach oraz po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za nie ponoszą opiekunowie (dziecko czeka na zajęcia w poczekalni z Rodzicem/Opiekunem do momentu, gdy przyjdzie po niego specjalista.Dziecko znajduje się pod opieką rodzica/opiekuna do momentu przekazania go specjaliście i po oddaniu dziecka Rodzicowi/Opiekunowi po zakończonych zajęciach).
 13. Terapeuta ma prawo poprosić opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność spotkania/terapii.
 14. Jeśli dziecko przychodzi/wychodzi samo z zajęć Rodzic/Opiekun bierze odpowiedzialność za szkody poczynione przez dziecko, oraz jego zdrowie. Rodzic zobowiązany jest też złożyć stosowną, pisemną zgodę na wyjście dziecka z poradni.
 15. Na zajęcia grupowe oraz hybrydowe obowiązuje dodatkowa umowa między Poradnią, a Rodzicami (która jest aneksem do regulaminu) dotycząca warunków związanych ze specyfiką zajęć.
 16. Spotkania „rodzica z dzieckiem pod opieką psychologa” objęte są także umową indywidualną umową między Poradnia, a Rodzicami (która jest aneksem do regulaminu )dostosowaną do specyfiki usługi.

§5

TERAPIA

 1. Okres trwania terapii i intensywność zajęć zależy od stopnia zaburzeń rozwojowych danego dziecka/osoby pełnoletniej, co stwierdza się po diagnozie.
 2. Pierwsze spotkani w terapii to spotkania diagnostyczne które mogą obejmować od 2 do 5 spotkań.
 3. Przedstawiciel ustawowy/opiekun dziecka ma prawo złożyć wniosek o wydanie pisemnej informacji o dziecku do 30 dni od ostatnich zajęć z terapeutą.
 4. Pisemna informacja o dziecku jest dodatkowo płatne wg aktualnego cennika.
 5. Każde zajęcia terapeutyczne mają ustalony dzień i godzinę zarezerwowaną dla danego dziecka. Terapie są w tym regulaminie tożsame z zajęciami indywidualnymi stosuje się do nich te same zasady §4, §5,§8
 6. Inne ustalenia obowiązują jak dla spotkań indywidualnych.

§6

DIAGNOZY

 1. Poradnia przeprowadza różne diagnozy (badania) wg aktualnej oferty.
 2. Diagnozy wykonywane są w godzinach przedpołudniowych i południowych nie później niż o godzinie 16:00.
 3. Terminy diagnoz należy potwierdzić do 24h przed diagnozą, aby potwierdzić diagnozę należy wpłacić 100zł zaliczki na konto poradni podając nazwisko podane przy rejestracji na badanie lub opłacić 1 spotkanie systemem on line lub na konto.
 4. Opłaty za diagnozy podane są w aktualnym cenniku na stronie poradni www.psychoterapia.jestemija.pl
 5. Cena za diagnozę jest uzależniona od ilości spotkań
  1. Diagnoza psychologiczna, (także bilans) dzieci młodszych do 5 roku życia (do dnia ukończenia 6roku życia) to co najmniej 2 spotkania, jednak ze względu na indywidualność dziecka może wydłużyć się do 5 spotkań.
  2. Diagnoza psychologiczna zazwyczaj 1 spotkanie (dzieci starsze i młodzież, dorośli).
  3. Diagnoza psychologiczna zazwyczaj 1 lub 2 spotkanie (dzieci młodszo szkolne).
  4. Diagnoza pedagogiczna zazwyczaj 1 spotkanie (dzieci starsze i młodzież, dorośli).
  5. Diagnoza trudności szkolnych psychologiczno-pedagogiczna z opinią lub informacją o wynikach diagnozy (między innymi np. dysleksji) dzieci uczących się w SP i szkole ponadpodstawowej) to zazwyczaj standardowo 2 spotkania
  6. Diagnoza psychologiczna od 2 do 5 spotkań ( dzieci młodsze)
  7. Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna/ 1 spotkanie
  8. Diagnoza biofeedbeck 1 spotkanie.
  9. Diagnoza w procesie terapeutyczny lub przed terapią psychologiczna od 2 do 5 spotkań.
  10. Inne wg oferty…………………………………………………………………………………………………………………………
 6. Każde spotkanie dodatkowe poza podstawowymi jest dodatkowo płatne wg aktualnego cennika.
 7. Pisemna opinie / informacja o wynikach diagnozy do badań pkt 6 a-e jest bezpłatne, do pkt 6 f-h oraz j jest dodatkowo płatne wg aktualnego cennika.
 8. Pisemna opinia / informacja o wynikach diagnozy wydawane są na wniosek rodzica/opiekuna lub osoby pełnoletniej.
 9. Pisemna opinia / informacja o wynikach diagnozy wydawane są do 30 dni od ostatniego badania lub daty dostarczenia odpowiednich dokumentów (np. poprzednich opinii, informacji ze szkoły itp.) oraz wyniku konsultacji specjalistycznej.

§7

ZAJĘCIA ON –LINE

 1. Istnieje możliwość konsultacji oraz realizacji wybranych usług
  online – sposób realizacji usług zostaje ustalone z sekretariatem.
 2. Pierwszą konsultacje umawia poradnia „Jestem i Ja” i odbywają się one w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie. Kolejne spotkania umawiane są przez specjalistę i wpisywane do systemu poradni lub klient umawia się samodzielnie przez system Booksy /Versum
 3. Konsultacja on line możliwa jest na :
  1. Skype (adres specjalisty) LUB
  2. whatsapp 739039800 lub 739039809 lub 739069089 (NUMER KONTAKTOWY USTALONY Z SEKRETARIATEM PORADNI) oraz
  3. telefonicznie (Konsultacje telefoniczne dotyczą tylko stałych klientów i realizowane są tylko przez niektórych specjalistów).
 4. Jeśli spotkania on line nie są kontynuacją bieżących spotkań wtedy przed konsultacją z dzieckiem (nawet jeżeli było już w terapii) – spotkania rozpoczynamy od konsultacji z Rodzicem. (często mija sporo czasu od ostatniego spotkania, więc bardzo ważne są Państwa uwagi i spostrzeżenia na temat tego co działo się w tym czasie z dzieckiem, jak radzi sobie ze stresem, który towarzyszy tej sytuacji, czy występują trudności wychowawcze i jak możemy Państwu pomóc).
 5. Ważny jest komfort uczestników spotkania, dlatego należy zadbać o to, aby Rodzic/dziecko miał na moment rozmowy z psychologiem dostępny pokój w którym nie będzie innych osób (nikt nie będzie wchodził, przeszkadzał, podsłuchiwał). Jest to warunek konieczny, aby Rodzic/dziecko czuło się bezpiecznie i aby nie powodować uczucia dyskomfortu i przykrości u dziecka (w przypadku konsultacji dla Rodzica).
 6. Czasami, może zdarzyć się tak, że rodzic zostanie poproszony o wydrukowanie przesłanych materiałów dla dziecka. Ważne jest, aby faktycznie to zrobić i aby młody człowiek mógł pracować terapeutycznie.
 7. Inne ustalenia dotyczące realizacji zajęć, odpłatności, nieobecności są tożsame z §4,§5 §8 §

§8

PŁATNOŚCI

 1. Zajęcia indywidualne w Poradni Jestem i Ja są odpłatne.
 2. Rodzic/opiekun wnosi z góry opłatę
  1. gotówką na pierwszych zajęciach w danym miesiącu w sekretariacie (gotówka lub karta) lub
  2. systemem o line tylko za pojedyncze spotkania rezerwowane online lub za diagnozę) lub
  3. przelewem na konto bankowe do 10 dnia danego miesiąca.
 3. Numer konta bankowego: ING Bank Śląski
  88 1050 1559 1000 0092 2218 5010
 4. Opłaty można wnosić:
  1. Za pierwsze spotkanie do 24 h przed wizytą na konto lub w sekretariacie poradni. Brak wniesienia opłaty skutkuje anulowaniem wizyty i zwolnieniem terminu.
  2. Za kolejne pojedyncze spotkanie – wyłącznie w sekretariacie poradni w dniu poprzedzającego spotkania.
  3. Za kolejny miesiąc – wg ilości spotkań zaplanowanych ze specjalistą w sekretariacie lub na konto.
 5. Opłata powinna być wniesiona nie później niż do 10 dnia danego miesiąca.
 6. Za karnet (10 lub 20 kolejnych zajęć )opłata powinna być wniesiona nie później niż 24h przed 1 zajęciami z karnetu.
  1. Karnety mają określony czas ważności. Wizytę z karnetu należy każdorazowo potwierdzić podpisem w sekretariacie.
  2. Karnety obowiązują na wybrane zajęcia.
 7. W opłatach można uzyskać zniżki wg aktualnego regulaminu. Zniżki inne niż wynikające z karnetu muszą być najpierw potwierdzone w sekretariacie poradni i zapisane w karcie klienta.
 8. Brak wpłaty przed zajęciami może być powodem nie przyjęcia dziecka na zajęcia.
 9. Rodzic/opiekun ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka na zajęciach indywidualnych (np. planowane wyjazdy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcia zajęć na inny termin (nie dotyczy grupowych).
 10. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie zmniejsza ich ceny ani odrobienia w innym terminie.
 11. W sytuacjach szczególnych, gdy zachowanie dziecka uniemożliwia wykonywanie terapii, Terapeuta może przerwać zajęcia. W takiej sytuacji przedstawiciel ustawowy/opiekun dziecka jest zobowiązany do uregulowania należności za spotkanie
 12. Praca grup i opłaty za zajęcia odbywa się zgodnie z „Harmonogramem pracy Jestem i Ja” ustalanym na każdy miesiąc.
 13. Zajęcia, które się nie odbędą w ustalonym terminie z winy Poradni zostaną odpracowane. W przypadku wystąpienia trudności z odpracowaniem zajęć, kwota za zajęcia, które nie odbyły się będzie zaliczona na poczet zajęć w następnym miesiącu lub w przypadku zaprzestania zajęć zwrócona po rozliczeniu na konto
  1. Na pisemną prośbę (np. SMS) rozliczeni zostanie rodzicowi przedstawione w formie pisemnej.
  2. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów zajęć indywidualnych kwota wpłaty za kolejny miesiąc zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane lub z winy poradni.
 14. Aby odwołać zajęcia należy:
  1. skutecznie powiadomić sekretariat o odwołaniu zajęć. W godzinach 12-18 telefonicznie, w godzinach 18-12 i w dni świąteczne SMS-739039809 (mail nie gwarantuje dotarcia informacji w należytym czasie), Poradnia każdorazowo potwierdza przyjęcie odwołania zajęć. Zgłoszenie nieobecności tylko specjaliście/terapeucie prowadzącemu zajęcia nie jest wystarczające.
 15. Zajęcia można odwołać najpóźniej do 24h przed planowanym terminem zajęć, nie ponosząc kosztu odwołanych zajęć.
 16. Przekroczenie tego terminu skutkuje koniecznością uiszczenia 50% kosztu odwołanych zajęć (nie dotyczy zajęć grupowych).
  1. Odwołanie zajęć po godzinie 9 w dniu zajęć oraz nieodwołanie skutkuje pobraniem pełnej opłaty za zajęcia. (zgłoszenie nieobecności w dniu planowanego spotkania uniemożliwia także odrobienie odwołanych zajęć w innym terminie – skutkuje obciążeniem Opiekuna kwotą stanowiącą równowartość 100 % ceny terapii).
 17. Wyjątek stanowi sytuacja nagłego zachorowania dziecka, jednak w takiej sytuacji wymagane jest dostarczenie do Poradni stosownego zaświadczenia lekarskiego przy okazji kolejnych zajęć.Brak zaświadczenia skutkuje pobraniem całej opłaty.
 18. Nieprzestrzeganie w/w zasad oraz powtarzająca się absencja dziecka na zajęciach, skutecznie zakłócająca realizację planu terapeutycznego, może być powodem naszej rezygnacji z prowadzenia zajęć/terapii z danym dzieckiem.
 19. Także nieobecność na 2 zajęciach pod rząd powoduje zwolnienie terminu, utrzymanie terminu możliwe jest tylko po opłaceniu tzw. opłaty rezerwacyjnej wynoszącej 30% opłaty stałej za każde zajęcia, od 2 zajęć począwszy.
 20. Istnieje możliwość zawieszenia zajęć na okres maksymalnie 3 tygodni. Skutkuje to uiszczeniem opłaty w wysokości 30%ł za każdą godzinę nieobecności w celu rezerwacji godziny (cena uzależniona jest od zajęć Aktualna cena rezerwacyjna dla danych zajęć znajduje się w cenniku). Brak tej opłaty spowoduje utratę stałego terminu.
 21. Odrabianie zajęć, na których wcześniej zgłoszono nieobecność (zgodnie z punktem 11-12) lub odrabianie zajęć odwołanych przez Poradnię jest możliwe w ciągu 30 dni od dnia, w którym zajęcia miały się odbyć. Poradnia zastrzega sobie możliwość podania maksymalnie dwóch propozycji terminu odrobienia zajęć, w tym także wskazania terminów u innych terapeutów niż terapeuta prowadzący (jeśli specyfika zajęć na to pozwala). W sytuacjach nadzwyczajnych terminy nogą ulec wydłużeniu.
 22. Terminy odrabiania odwołanych zajęć, z zachowaniem odpowiedniego powiadomienia zawartych w tym paragrafie pkt. 15 i 17 regulaminu są przekazywane przez Poradnie pisemnie poprzez sms kierowany do Opiekuna. Opiekun ma obowiązek przesłać informację zwrotną czy podany termin akceptuje. Brak odpowiedzi zwrotnej jest traktowany jako odrzucenie proponowanego terminu.
 23. Specjalista odwołujący zajęcia indywidualne ma obowiązek uzgodnić z rodzicem/opiekunem termin zastępczy oraz skonsultować go z sekretariatem poradni (dostępność sali) W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota nadpłacona zostanie przeniesiona na następny miesiąc.
 24. W przypadku wcześniejszego zakończenia/przerwania terapii indywidualnej, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie , niewykorzystana kwota podlega zwrotowi.

§9

W sprawach spornych moc decyzyjną posiada Rada Pedagogiczna Jestem i Ja, a ostateczną właściciel poradni.

Wszystkie nie zawarte w powyższym regulaminie kwestie reguluje Kodeks Cywilny.

Jestem i Ja zastrzega sobie prawo do zamiany niniejszego regulaminu, jak również wprowadzenia zmiany cen za prowadzone zajęcia.

Podpisanie przez Rodzica/Opiekuna regulaminu prowadzenia zajęć jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na w/w zasady.

Aktualne zmiany obowiązują od dnia 1.08.2020