REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ – ZASADY PŁATNOŚCI I ODWOŁYWANIA ZAJĘĆ

§1

ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Zajęcia indywidualne i grupowe  w Poradni Jestem i Ja  są odpłatne.
 2. Rodzic/opiekun/dorosły  opłatę wnosi z góry
  1. w sekretariacie (gotówka lub karta)lub
  1. systemem o line za pojedyncze spotkania rezerwowane on line lub za diagnozę  lub
  1. przelewem na konto bankowe
   1. Numer konta bankowego: ING Bank Śląski

88 1050 1559 1000 0092 2218 5010

Numer  konta znajduje się także na stronie www.psychoterapia.jestmija.pl w zakładce KONTAKT

 • Opłaty można wnosić:
  • Za PIERWSZĄ WIZYTĘ oraz DIAGNOZĘ do 48 h przed wizytą – on line ,na konto lub  w sekretariacie poradni. Brak wniesienia opłaty skutkuje anulowaniem wizyty i zwolnieniem terminu.
  • Za kolejny miesiąc -wg ilości spotkań zaplanowanych ze specjalistą w sekretariacie lub na konto lub on line ( przez system moment.pl)
   • Opłata dla indywidualnych zajęć cyklicznych oraz grupowych  powinna być wniesiona nie później niż  do 24h przed  1 spotkaniem w danym miesiącu lub wg ustaleń indywidualnych –  np dniu 1 wizyty w danym miesiącu (nie później jednak niż do 5 dnia każdego miesiąca)
  • Nie wniesienie opłaty w odpowiednim terminie skutkuje zwolnieniem terminu
  • W sytuacjach trudnych losowo prosimy o kontakt osobisty będziemy rozliczać zajęcia wg indywidualnych ustaleń
 • Za karnet (10 lub 20 kolejnych zajęć-wg oferty)opłata powinna być wniesiona nie później  niż  24h przed 1 zajęciami z karnetu.
  • Karnety mają określony czas ważności. Wizytę z karnetu należy każdorazowo potwierdzić podpisem w sekretariacie
  • Karnety obowiązują na wybrane zajęcia
 • W opłatach można uzyskać zniżki wg aktualnego regulaminu. Zniżki inne niż wynikające z karnetu musza być najpierw potwierdzone w sekretariacie poradni i zapisane w karcie klienta
 • Brak wpłaty przed zajęciami  może być powodem nie przyjęcia dziecka/klienta dorosłego na zajęcia, gdyż skutkuje anulowaniem wizyty
 • Rodzic/opiekun/dorosły ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić w sekretariacie oraz terapeucie planowane nieobecności dziecka na zajęciach indywidualnych (np. planowane wyjazdy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcia zajęć na inny termin (nie dotyczy grupowych) lub zwolnienie z  pełnej opłaty za tą nieobecność (wg §2) .
 • Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie zmniejsza ich ceny ani odrobienia w innym terminie. Jeśli opóźnienie jest z winy poradni wizyta wykonywana jest wg czasu zajęć.
 • W sytuacjach szczególnych, gdy zachowanie dziecka uniemożliwia wykonywanie terapii, Terapeuta może przerwać zajęcia. W takiej sytuacji przedstawiciel ustawowy/opiekun dziecka jest zobowiązany do uregulowania należności za spotkanie
 • Praca grup i opłaty za zajęcia  odbywa się zgodnie z „Harmonogramem pracy Jestem i Ja” ustalanym na każdy miesiąc.
 • Zajęcia, które się nie odbędą w ustalonym terminie z winy Poradni zostaną odpracowane. W przypadku wystąpienia trudności z odpracowaniem zajęć, kwota za zajęcia, które nie odbyły się będzie zaliczona na poczet zajęć w następnym miesiącu lub w przypadku zaprzestania zajęć zwrócona po rozliczeniu na konto
  • Na pisemną prośbę (np. SMS) rozliczeni zostanie rodzicowi przedstawione w formie pisemnej
  • W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów zajęć indywidualnych kwota wpłaty za kolejny miesiąc zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane lub z winy poradni

§2

ODWOŁANIE ZAJĘĆ

 1. Aby odwołać zajęcia należy skutecznie powiadomić sekretariat  o nieobecnośći:
  1. Należy wysłać SMS-739 069 089 ( mail, próba kontaktu telefonicznego nie gwarantuje dotarcia informacji w należytym czasie) Nie należy dzwonić pod ten numer- jest on tylko do SMS owego odwoływania wizyt
  1. Poradnia każdorazowo potwierdza przyjęcie odwołania zajęć-otrzymanie potwierdzenia SMS oznacza, że zgłoszenie było skuteczne.

Można też odwołać wizytę, diagnozę samodzielnie przez portal moment.pl do 24h przed spotkaniem

Zgłoszenie nieobecności tylko specjaliście/terapeucie prowadzącemu zajęcia nie jest wystarczające.

 • Zajęcia  można odwołać najpóźniej do 24h  przed planowanym terminem zajęć czy terminem diagnozy, nie ponosząc pełnego kosztu odwołanych zajęć.
 • Przekroczenie tego terminu oraz nieodwołanie skutkuje koniecznością:
  •  uiszczenia 100% kosztu odwołanych zajęć (zgłoszenie nieobecności w dniu planowanego spotkania  uniemożliwia także  odrobienie odwołanych zajęć w innym terminie),
  • uiszczenia 30% kosztu  odwołanej lub przełożonej diagnozy.
 • Wyjątek stanowi sytuacja nagłego zachorowania, jednak w takiej sytuacji wymagane jest dostarczenie do Poradni stosownego zaświadczenia lekarskiego przy okazji kolejnej wizycie. Brak zaświadczenia skutkuje pobraniem opłaty wg w/w zasad
 • Nieprzestrzeganie w/w zasad oraz powtarzająca się absencja (np. stale  co 2-3 tygodnie) na zajęciach, skutecznie zakłócająca realizację planu terapeutycznego, może być powodem naszej rezygnacji z prowadzenia zajęć/terapii z danym dzieckiem czy osoba dorosłą.
 • Także nieobecność na 2 zajęciach pod rząd,  lub na drugich zajęciach w danym miesiącu powoduje zwolnienie terminu , utrzymanie terminu możliwe jest tylko po opłaceniu tzw. opłaty rezerwacyjnej wynoszącej 30%  opłaty stałej za każde zajęcia, od 2 zajęć począwszy.
 • Istnieje możliwość zawieszenia zajęć na okres maksymalnie 3 tygodni. Skutkuje to uiszczeniem opłaty w wysokości  30% opłaty za zajęcia za każdą godzinę nieobecności w celu rezerwacji godziny( cena uzależniona jest od zajęć aktualna cena dla danych zajęć znajduje się w cenniku). Brak tej opłaty spowoduje utratę stałego terminu.
 • W przypadku wcześniejszego zakończenia/przerwania terapii indywidualnej, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie , niewykorzystana kwota podlega zwrotowi( wg w/w zasad dotyczących terminów odwołań).