Notatki dla rodziców:

Specyficzne trudności w nauce matematyki

JAK MOŻEMY POMÓC dziecku ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki? Cz.2

Opracowanie: mgr Joanna Cichocka

matematyk, specjalista w zakresie diagnozy, terapii i edukacji matematycznej

 • ukształtowanie psychicznej dojrzałości do uczenia się matematyki
 • zrekonstruowanie od podstaw całego systemu wiadomości i umiejętności matematycznych dziecka do poziomu wymaganego w klasie, do której uczęszcza
 • trójtorowe oddziaływanie terapeutyczne: terapeuta, nauczyciel, rodzic
 • indywidualizacja pracy czyli dostosowanie form, metod i treści do konkretnego dziecka
 • polimodalne oddziaływanie czyli angażowanie zaburzonych i prawidłowych funkcji i umiejętności
 • wczesne oddziaływania terapeutyczne
 • oddziaływania psychoterapeutyczne
 • stawianie wymagań na miarę sfery najbliższego rozwoju
 • kompleksowa opieka wychowawcza (poczucie bezpieczeństwa) i stałej współpracy z rodzicami
 • akceptacja dziecka i prawidłowa relacja emocjonalna
 • celem terapii jest wdrażanie dziecka do wymagań stawianych przez szkołę, zwiększanie jego możliwości i pomniejszanie ograniczeń
 • umożliwienie dziecku przeżycia sukcesu w zakresie matematyki

Uwaga:

 • Dłużej trwające niepowodzenia powodują obniżenie samooceny, a także kształtują lękową postawę wobec zadań. Sukces przeżyty w gronie rówieśników i w obecności nauczyciela spowoduje, że dziecko uwierzy we własne możliwości i nabierze przekonania, że nie wszystko zostało zaprzepaszczone.

Wskazania dla nauczyciela:

 • jasne i wyraźne formułowanie poleceń
 • tworzenie środowiska, w którym popełnianie pomyłek jest naturalnym składnikiem procesu uczenia się
 • dostosowanie poziomu wymagań do możliwości dziecka (strefa najbliższego rozwoju), ale współpraca dostosowana do jego poziomu rozwoju intelektualnego
 • skupianie się na pozytywach, podkreślanie czego dziecko już się nauczyło
 • zachęcanie do samodzielności
 • słuchanie opisu trudności z czytaniem ucznia (niech sam opowie, co mu sprawia trudność)
 • pomoc w wynajdywaniu ważniejszych fragmentów czytanego tekstu.
 • stosowanie obrazków, wykresów itp.
 • stosowanie odpowiedniego koloru papieru i „przyjaznej” czcionki np. niebieska Arial, Tahoma
 • powiększanie tekstu
 • uczenie dzieci robienia notatek
 • na sprawdzianach:

– zwiększenie odstępów między kolejnymi zadaniami

– zastosowanie czytelnych tekstów zadań

– umożliwienie korzystania z dużej liczby kartek w kratkę, flamastrów, całych kompletów linijek i ekierek; z własnych metod rozwiązywania zadań

– zaliczanie wyników zrobionych w pamięci

– przeanalizowanie błędów popełnianych przez ucznia, aby odkryć sposób rozumowania

 • w miarę możliwości wydłużanie czasu pracy podczas sprawdzianów, prac klasowych, a jeśli nie jest to możliwe z powodów organizacyjnych, należy zmniejszyć uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce ilość zadań, które podlegają ocenie
 • dzielenie pracy do zaliczenia na mniejsze części, etapy, umożliwienie zaliczania niektórych partii materiału poprzez odpowiedzi ustne,
 • skracanie wydawanych poleceń, powtarzanie ich
 • wskazane jest przekazywanie i utrwalanie treści edukacyjnych w sposób polisensoryczny, z wykorzystaniem metod uczenia się, w których istotne jest połączenie wszystkich trzech kanałów odbioru informacji: wzrokowego, słuchowego i ruchowego,
 • sprawdzenie czy dziecko zapisało pracę domową i czy zrobiło to w sposób poprawny
 • w uzasadnionych przypadkach (np. ograniczenia czasowe, złożone wyrażenia arytmetyczne) pozwolenie na korzystanie z kalkulatora
 • stwarzanie okazji do praktycznych ćwiczeń w szacowaniu (długości, wysokości, odległości, powierzchni, czasu)
 • wykorzystywanie w pracy z dziećmi pomocy wizualnych (tabliczka mnożenia, tablice ze wzorami operacji i ich znakami oraz określeniami elementów działań: np. składnik, iloczyn, itp.)
 • stosowanie komunikatów werbalnych i wyjaśnień w celu zrozumienia języka matematycznego oraz zachęcanie do „głośnego myślenia” w trakcie rozwiązywania problemów,
 • pozwolenie na wykonanie zadania wybranym przez ucznia sposobem i unikanie oceny stosowanej metody dopóki sam z niej nie zrezygnuje
 • uczenie planowania i działania według planu
 • odwoływanie się do konkretów, modeli, rysunków
 • przedstawianie zadań poprzez graficzne obrazowanie ich treści
 • odpytywanie częściej i z mniejszej partii materiału po uprzednim ustaleniu zakresu
 • pomoc w odczytywaniu dłuższych poleceń, upewnienie się czy uczeń dobrze je zrozumiał, udzielenie dodatkowych wyjaśnień, jeśli zaistnieje taka potrzeba
 • nagradzanie za wytrwałość i cierpliwość w korygowaniu błędów

Materiały pomagające w nauce matematyki dzieciom z dysleksją:

 • seria „Ortograffiti” – Matematyka bez trudności Wydawnictwo Operon dla klas o IV do VIII
 • portal internetowy matzoo.pl
 • portal internetowy szaloneliczby.pl
 • gry ćwiczenia tabliczki mnożenia tabliczkamnożenia.pl
 • tabliczka mnożenia na palcach od 6×6 do 10×10, można obejrzeć na YouTube
 • tworzenie pomocy wizualnych w postaci plakatów, kart, lapbooków
 • ćwiczenie sprawności rachunkowej za pomocą gier karcianych, domina, kostek do gry

Należy pamiętać, że zawsze można również zgłosić się o pomoc do poradni psychologiczno-pedagogicznej i umówić się na spotkanie z terapeutą matematycznym.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz